تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 09:50 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آزمایش: دانه بندی خاك

هدف از آزمایش : هدف از انجام آزمایش دانه بندی، جداسازی دانه های خاك در اندازه های مختلف است كه هر بخش به صورت درصدی از كل نمونه و تعین شاخص های     Cu    و       Cc    وتعین نوع  خاك و كاربرد آن بیان می شود.وسایل آزمایش :سری الكهای استاندارد+ترازو با دقت 0.1 گرم و1گرم+ نمونه خاكبه وزن حداقل kg2 +گرمخانه  برس ولوازم  جانبیتئوری مسأله : 1. خواص نشانه ای خاكهاخواص نشانه ای به دو گروه كلی خواص دانه ای خاكها و خواص مجموعه ای خاكها تقسیم می شود. خواص دانه ای خاك، خواص تك تك دانه هایی كه خاك از آن تشكیل یافته است، بدن در نظر گرفتن ترتیب قرار گیری این دانه ها می باشد، اما خواص مجموعه ای خاك به ساختمان و طرز قرار گرفتن دانه ها بستگی دارد و تاثیر بیشتری بر رفتار مهندسی خاك دارد.2.دانه بندی(خاصیت دانه ای خاك)امروزه اهمیت پی بردن به توزیع و اندازه دانه های خاك به قدری است كه این آزمایش(دانه بندی) در اكثر آزمایشگاهها به عنوان یك آزمایش ضروری انجام می شود.دانه بندی به سه روش عمده انجام می شود:1. الك(Analysis Seive)، 2. هیدرومتری(Hydrometrer)، 3. تركیبی از هر دو.در روش دانه بندی با الك، با استفاده از مجموعه ای از الكها و لرزاندن آنها، درصد وزنی دانه های مختلف خاك را به دست می آورند. این آزمایش بیشتر برای خاكهایی است كه بیش از 90% دانه هایشان بزرگتر از الك نمره 200 باشد.برای خاكهایی كه بیش از 90% ریزتر از الك نمره 200 باشند آزمایش هیدرومتری انجام می گیرد، كه اساس آن بر پایه قانون استوكس و كروی بودن دانه ها می باشد.در مورد خاكهای مخلوط درشت دانه و ریزدانه، برای بخش درشت تر از الك 200 ، آزمایش دانه بندی و برای ریزتر از آن، آزمایش هیدرومتری انجام می شود.شرح آزمایش :1. قدم اصلی تعیین مقدار خاك لازم برای آزمایش است كه این مقدار بستگی به درشت ترین ذره خاك دارد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: دانه بندی خاك،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:06 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

مقدمه :

 ارتباط بین تنش برشی خاك و تنش مؤثر قائم خاك بصورت  می باشد كه در آن C و  بترتیب چسبندگی و اصطكاك بین ذرات خاك می باشند و برای یك خاك معین ثابت بوده و از خصوصیات آن بشمار می رود.  تنش موثر قائم و مقاومت برشی خاك را مشخص می سازند.

سه روش برای بدست آوردن C و  خاك در آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن وجود دارد كه عبارتند از:

       1.         آزمایش برش مستقیم

       2.         تك محوری

       3.         سه محوری

برش مستقیم :

وسایل مورد نیاز آزمایش :

       1.         دستگاه آزمایش برش مستقیم

       2.         اون

       3.         نمونه خاك (دست خورده یا دست نخورده)

       4.         آبپاش

       5.         كرنومتر

       6.         وزنه های دستگاه برش

       7.         قالب نمونه گیری

روش آزمایش :

برای انجام آزمایش یك نمونه خاك (دست نخورده) را سه قسمت می كنیم. و نمونه را به اندازه قالب مكعبی می تراشیم (باندازه قطر داخلی جعبه برش و ارتفاع قالب دستگاه برش) و آنرا در داخل جعبه برش (جعبه برش از دوقسمت تشكیل شده است. نیمه پایین ثابت و نیه بالایی متحرك و بوسیله دو میخ به همدیگر وصل شده اند. نمونه در داخل جعبه و در بین دو صفحه سنگ متخلخل از بالا و پایین محصور شده است بطوری كه نمیتواند تحت تاثیر تنش چرخشی قرار گیرد. نیروی عمودی از بالا روی نمونه وارد می شود و برای اندازه گیری میزان نشست از گیج حساس كه در بالا و روی درپوش قرار می گیرد استفاده می شود) قرار می دهیم و صفحه متخلخل را بر روی آنقرار می دهیم و ظرف برش را پر از آب می كنیم (جعبه برش تماماً در داخل مخزن بزرگتری قرار دارد كه در حین آزمایش پر از آب می باشد تا عمل اشباع و زهكشی نمونه از طریق سوراخهائی كه در بدنه هر دو نیمه قالب برش وجود دارد انجام می شود). سپس نمونه را در داخل دستگاه بارگذاری كه قادر است نیروی نیروی عمودی ثابتی را در طول آزمایش به نمونه وارد كند قرار می دهیم. و در هر دفعه میزان بار وارده بر نمونه را تغییر می دهیم(از وزنه های 4 و 8 و 12 كیلوگرمی استفادة می كنیم). و میزان نیرو را بر اساس تغییر طول تا زمانی كه به ازای نیروی ثابتی تنها تغییر طول داشته باشیم یادداشت می كنیم. سپس از روی نمودار  مقادیر  را بدست می آوریم.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش برش مستقیم،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:06 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
مقدمه :

در آزمایش قبلی میزان درصد رطوبت بهینه خاك را بدست آوردیم. كه اگر خاك با این درصد رطوبت كوبیده شود بیشترین وزن مخصوص خشك را بدست می آورد. ولی در كارگاهها معمولاً در اثر مراعات نكردن دقیق این درصد رطوبت و سایر شرایط آزمایش پروكتور وزن مخصوص خشك حاصل كمتر(وگاهی بیشتر) از وزن مخصوص خشك ماكزیمم بدست آمده در آزمایش پروكتور خواهد بود. برای تعیین وزن مخصوص خاك كوبیده شده در كارگاهها عموماً از دو وسیله ماسه ای و روغنی استفاده می شود. البته در برخی طرحهای عظیم از وسائل مخصوص الكتریكی نیز برای تعیین وزن مخصوص خشك خاك در محل استفاده می شود.

روش ماسه ای بر روی این اصل بنا شده كه ابتدا حفره ای در خاك كوبیده شده یا در خاك طبیعی برای بستر راه ایجاد نمود. و وزن خاك خارج از حفره و حجم حفره را اندازه گرفته و از آنجا مقدار وزن مخصوص مرطوب خاك داخل حفره را طبق رابطه زیر بدست می آوریم:

 (حجم حفره) / (وزن خاك خارج شده از حفره)   γwet=

سپس درصد رطوبت خاك داخل حفره را حساب كرده (ω ) و از رابطه زیر وزن مخصوص خشك بدست می آید.

γd = γwet/(1+ ω)

و سپس از فرمول زیر درصد كوبیدگی را بدست می آوریم:

γd-lab /γd-site =درصد كوبیدگی

وسایل مورد نیاز آزمایش :

       1.         ترازو

       2.         گرمخانه (Oven)

       3.         قلم و چكش

       4.         دستگاه سن باتل

      5.         ظرف اندازه گیری درصد رطوبت

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:05 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

هدف :  تعیین مقاومت فشاری تك محوری خاكهای چسبنده

 

مقدمه :

 مقاومت فشاری تك محوری  عبارتست از حداكثر نیروی وارد بر واحد سطح به هنگام شكست نمونه ویا نیروی وارد بر واحد سطح وقتیكه 20% كرنش محوری انجام می گیرد هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری مقاومت فشاری تك محوری خاكهای چسبنده دست نخورده یا دست خورده است كه این نوع آزمایش را می توان به دوروش انجام داد :

1- روش تنش كنترل شده                         

2- روش كرنش كنترل شده

برای تهیه نمونه های استوانه ای می توان از نمونه ای دست نخورده بزرگ استفاده كرد خاكهایی كه توسط لوله های جدار نازك نمونه برداری شده است نیاز به تراشیدن ندارد وباید دقت شود كه موقع برداشتن وگذاشتن هیچ گونه تغییری در رطوبت یا مقطع عرضی آنها داده نشود .


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش استاندارد تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:04 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
انجمن ژئوتکنیک ایران

برای مشاهده به آدرس زیر مراجعه فرمائید

www.igs.ir

برای معرفی رایگان سایت یا وبلاگ خود به صورت پست در این وبلاگ

 از طریق زیر اطلاع دهید :

ارسال پیام
طبقه بندی:
برچسب ها: انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران،

تاریخ : یکشنبه 24 اسفند 1393 | 09:34 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
به درجه سهولت حركت یك سیال در داخل یك ماده متخلخل، اصطلاحا نفوذپذیری می گویند؛ به عبارت دیگر، نفوذپذیری یك ماده عبارت است از قدرت عبوردهی آن ماده نسبت به سیالات مختلف. پس این خاصیت ماده عبارت است از خواص ماده متخلخل سیال.ظرفیت خاك برای عبوردادن آب از داخل حفره های آن به نام نفوذپذیری نامیده می شود. عواملی كه در نفوذپذیری یك نمونه خاك مؤثر است عبارتند از:

1- دانه بندی خاك

2- تخلخل

3- تركیب كانی شناسی بخش جامد خاك و نوع كاتیونهای جذب شده

4- درجه حرارت آب كه بر ویسكوزیته آن به طور محسوس مؤثر است.

 

برای مواد دانه ای، نفوذپذیری عموما با عكس سطح مخصوص ذرات بستگی دارد. در رسهای اشباع شده نفوذپذیری به سرعت با مقدار رطوبت خاك تغییر می كند.باید توجه داشت كه به علت تراكم طبقات خاك در عمق، نفوذپذیری آن با افزایش عمق كاهش می یابد  نیز به علت فرم لایه بندی و طرز تشكیل طبقات رسوبی، نفوذپذیری لایه ها در امتداد موازی یا عمود بر لایه كاملا متفاوت است.با توجه به رابطه دارسی می توان پذیرفت كه پارامترهای مؤثر در نفوذپذیری خاك را می توان به صورت ضریب نفوذپذیری ( یا ضریب هدایت هیدرولیكی) آن، k نشان داد. بطوری كه با معلوم بودن مشخصات دیگر خاك و جریان آب و با داشتن k می توان دبی سیال را همواره محاسبه نمود و بالعكس با معلوم بودن مشخصات جریان می توان k را در آزمایشگاه یا در زمین بدست آورد.برای محاسبه تقریبی ضریب نفوذپذیری می توان از رابطه k=C(d10)2 استفاده نمود كه در آن k ضریب نفوذپذیری و C ضریبی است تجربی كه برای ماسه های با دانه بندی یكنواخت بین 8 تا 11، برای ماسه های لای و رس و از بین 6 تا 8 به دست آمده است. و D10 اندازه مؤثر دانه ها بر حسب میلیمتر است. این رابطه عملا برای ماسه هایی با مشخصات دانه بندی d10= 0.1 – 0.3 میلیمتر و U≤5 قابل استفاده است. چنانچه حدود كاربرد این رابطه برای ماسه های با دانه بندی های غیر از آنچه ذكر شد توسعه یابد مقدار c نیز تا حدودی با مقادیر ذكر شده متفاوت خواهد بود و باید به طور تدریجی تعیین گردد. همچنین رابطه تجربی دیگری بین ضریب نفوذپذیری و درصد پوكی (e) خاك به صورت k = C1e2 كه در آن C1 ضریب تجربی است.غالبا می توان برای خاكها رابطه ای خطی بین e و log10k  به دست آورد. این رابطه كاربرد عملی دارد زیرا چنانچه این رابطه برای نوعی از خاك مشخص گردد، با اندازه گیری e از نمونه خاكی در زمین ناحیه می توان با محاسبه، ضریب نفوذپذیری مربوط به آن ناحیه را بدست آورد.همچنان كه ذكر شد به علت تغییر لزجت (ویسكوزیته) آب با درجه حرارت، ضریب نفوذپذیری تابعی از درجه حرارت خواهد بود.اگر در این درجه حرارت ضریب  نفوذپذیری را k بگیریم چون درجه حرارت معمولی آزمایشگاه حدود 10 درجه است، رابطه زیر پیشنهاد شده است.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: نفوذپذیری در خاک،

تاریخ : پنجشنبه 21 اسفند 1393 | 12:28 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : شنبه 9 اسفند 1393 | 09:51 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : شنبه 9 اسفند 1393 | 09:51 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1393 | 09:15 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : جمعه 17 بهمن 1393 | 09:52 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات


لینک دانلود :

https://www.mediafire.com/?y0dxaponxw31pflطبقه بندی:
برچسب ها: دانلود رایگان 10 انیمیشن مختلف درباره روش های بهسازی خاک،

تاریخ : سه شنبه 23 دی 1393 | 12:16 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : شنبه 20 دی 1393 | 01:06 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 11 دی 1393 | 10:41 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 11 دی 1393 | 09:45 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic