تاریخ : دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 | 10:12 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
اﻟﻒ ) ﺑﺎزرﺳﻲ درﺣﻴﻦ اﺧﺘﻼط :‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﻴﺎء ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﺣﻴﺎی‬ ‫زﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ودرﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی درﺟﺪول‬ ‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻤﺎن وﭘﻤﭗ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﻲ داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد،‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﺷﻜﻞ )6-4( دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.‬

‫ب )  ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ درﻣﺤﻞ :‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه در زﻳﺮآب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻴﺐ آن ﺗﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود 4:1 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ روش رﻳﺨﺘﻦ و ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ در ﻣﺤﻞ، ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن‬ ‫رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻮت، ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺸﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻧﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ،‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺑﺎزرﺳﻲ در ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ‬،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

اﻟﻒ - رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه‬ ‫درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻀﺎف ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮارﻧﮕﻴﺮد،‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف درﺣﺪود 5 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫رواﻧﮕﺮاﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻦ )2‪ 0.5~1 (kgf/cm‬ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫آن ﺧﺎك ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫درآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺳﻴﻜﻠﻲ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫در وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 21,0 = ‪ (T/σc‬ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻴﭗ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫درآن ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی وﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ‬ ‫ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 8,0 = ‪ (T/σc‬ﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮروی وﺟﻪ ﻛﺸﺸﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻨﻔﺬی‬ ‫ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده واﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ در‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ووﺿﻌﻴﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ درآن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:57 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
بستن میلگردها به یكدیگر
میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی براساس طرح ومحاسبه به
یكدیگربسته ویكپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی  تا گیرش بتن جلوگیری شود.
بستن میلگردها به یكدیگراز نظر زمان ومكان بستگی به وضعیت كارگاه و نوع قطعه دارد كه تصمیم گیری در مورد چگونگی آن به عهده تكنسین  ساختمان میباشد تا حداكثر كارایی حاصل شود.
گاهی تمام یا قسمتی از میلگردها را خارج از قالب میبندند و یك شبكه را تشكیل  میدهند وسپس انرا در قالب میگذارند مانند شبكه كف فونداسیون تكی وگاهی نیزمیلگردها را در روی قالب به یكدیگر میبندند مانند میلگردهای سقف بتنی.

برای بستن دو میلگرد به یكدیگراز مفتول فلزی نرم با قطر 5/1تا2میلیمتر استفاده میكنند كه اصطلاحا به این عمل گره زدن میگویند.

نحوه خم كردن میلگردها
با توجه به سنگینی نسبی كار میلگرد خم كنی و فشارهای نسبی زیادی كه در  هنگام خم كردن میلگرد بر دستها وكمر وبعضا تمامی اعضای بدن وارد  میشود بهتر است برای كاهش این فشارها ازمیز میلگرد خم كنی استفاده میشود.
ارتفاع این میز معمولا 80 سانتیمترو عرض ان یك متر است وطول ان با توجه به طول میلگردها و امكانات كارگاه میتواند بین 3تا9متر درنظر گرفته شود. بر روی این میز صفحه خم كن میلگرد قرار دارد.
این صفحه عبارت است از صفحه فولادی مربع یا مستطیلی كه برروی آن تعدادی خار فولادی تعبیه شده است واین خارها از حركت میلگرد در بعضی از جهات جلوگیری میكند.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: بستن میلگردها به یكدیگر،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
برش میلگردها به دو روش سرد وگرم انجام میشود كه برش سرد از مزایای بیشتری برخوردار است.
اما معمولا برش گرم ممنوع است واستفاده از ان تنها با اجازه دستگاه نظارتی امكان پذیر میباشد. ساده ترین وسیله برای برش سرد قیچی دستی ساده است.
این قیچیها در اندازه متفاوت وبا قدرت برش مختلف  ساخته میشود.
نوع دیگری از قیچیهای دستی برروی پایه قرار دارند .

این قیچیها دارای ظرفیت برش بالاتری میباشند و میتوان با انها میلگردهای قطور رانیز برید. البته ماشینهای برقی برش میلگرد كه به گیوتین معروف  هستند نیز وجود دارند كه باعث سرعت بخشیدن در برش بدون نیازبه نیروی كارگر میشود.
آچارخم كن میلگرد یا آچار F:

ساده ترین وسیله دستی برای خم كردن مناسب میلگردها ی نازك اچاری است  به شكل F كه اصطلاحا به ان اچار گوساله نیز میگویند كه قسمت سر اچار از فولاد سخت ساخته میشود تا در اثر نیروهایی كه هنگام خم كردن میلگرد به ان وارد می شود فشرده و له نشود.طبقه بندی:
برچسب ها: برش میلگردها،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
پس از آماده شدن شناژها قبل از انكه انها را در جای خود قرار دهند ابتدا با اب سطح پی سنگی را تمیز كردند وبه فاصله معین قطعات بتنی كوچكی بنام فاصله نگهدار یا لقمه را در زیر شناژ ها  قرار دادند.
قطر این قطعات در حدود 5/2تا3 سانتیمتر بود كه در زیر شناژهای افقی كار گذاشته شد تا اینكه سطح زیر شناژها به اصطلاح كارگری بتن خور داشته  باشد.
البته علت اصلی استفاده از فاصله نگهدار ایجاد فاصله مناسب با سطح پی می باشد تا این فضای ایجاد شده توسط بتن پر شود و میلگردها عملا در بتن  غرق شوند.
بعد از اینكه شناژها در جای خود مستقر شدند  كار قالب بندی شروع شد كه  سه روز تمام كارگران ارماتوربند مشغول این كار بودند اما نحوه كار قالب بندی به این گونه بود كه ابتدا چند تخته نسبتا طویل را كنار همدیگر قرار میدادند  سپس بوسیله تخته های زخیم تری كه عمود بر تخته های اول
بودند و انها را پشت بند میگفتند  تخته های طویل را میخ میكردند.
بدین طریق یك صفحه قالب چوبی ساخته میشد. تعداد وابعاد پشت بندهای لازم برای یك صفحه قالب با توجه به ابعاد قالب و نیروهای وارد بران تعیین میشد.
بعد از اینكه این صفحات به اندازه كافی ساخته شد انها را در دوطرف یك شناژ قرار دادند وابتدا با تیرهای چوبی به اسم مهاری نگه داشته شدند.
نحوه قرار گرفتن این تیرها بدین شكل است كه  یك سر انها را به بدنه قالب تكیه میدهند و سر دیگر را بر روی زمین مهار میكنند .
برای مهار كردن این قسمت از سر تیرك ان را بوسیله گچ بر روی زمین
محكم كردند.
برای حفظ فاصله مناسب بین صفحات قالب بر روی سر این صفحات تخته هایی با فاصله های مناسب در نظر گرفته شد و بوسیله میخ محكم كردند.

البته برای محكم كاری بیشتر دو صفحه قالب را به همدیگر بوسیله سیم ارماتوربندی محكم بستند . با اتمام این كار قالب اماده بتن ریزی شد.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: قالب بندی شناژهای افقی وعمودی و نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
برای ایجاد پوشش یكنواخت بتن روی میلگردها از قطعاتی بنام فاصله نگه دار  یا لقمه استفاده میشود.این قطعات قبل از بتن ریزی در فواصل مناسب به شبكه میلگرد متصل میشوند.
در صورت عدم استفاده از فاصله نگه دار ممكن است هنگام بتن ریزی
بخصوص هنگام ویبره كردن بتن  میلگردها تغییر مكان دهند و در نتیجه  پوشش بتن كم وزیاد شود.
گاهی این تغییر مكان انقدر زیاد است كه میلگرد به صفحات قالب میچسبد و در نتیجه هیچ گونه پوششی ایجاد نمیشود.
فاصله نگهدارها را معمولا از بتن وبه اشكال مناسب میسازند.
فاصله نگهدار ها باید از جنس ونوع پایا باشند تا موجب خوردگی میلگرد و  قلوه كن شدن پوشش بتن نشوند.
بهتر است مخلوطی كه در ساخت لقمه ها بكار میرود از نظر مقاومت و پایایی وتخلخل با بتن اصلی یكسان باشد.
اما در انجام این پروژه برای ساخت لقمه از قالبهای كوچك پلاستیكی استفاده شد.بدین صورت كه ابتدا ملات ماسه سیمان اماده شد سپس درون قالبهای پلاستیكی ریخته شد پس ازطی زمان گیرش و سخت شدن و گذشت یك روز لقمه ها را از قالب پلاستیكی بیرون اوردند  وبرای یك روز تمام در حوضچه اب قرار دادند.
با گذشت این مراحل لقمه ساخته شده اماده استفاده میباشد.طبقه بندی:
برچسب ها: فاصله نگهدار یا لقمه در بتن ریزی،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
برای ساخت بتن حتی المقدور باید از ماشینهای بتن ساز(بتونیر) استفاده كرد.
این ماشینها دارای دیگ گرداننده ای هستند كه به اهستگی حول محوری نسبت  به افق میگردد و بوسیله تیغه ای كه در داخل ان تعبیه شده است محتویات خود را مخلوط مینماید.
نوع بزرگتر این دستگاه دارای پیمانه ای میباشد كه این پیمانه جهت ریختن شن وماسه در دستگاه از ان استفاده میشود.
گنجایش این پیمانه برحسب متر مكعب شن وماسه بر روی ان قید شده است.
این پیمانه بوسیله كارگرها از شن وماسه وسیمان پر شده انگاه بوسیله اهرمی محتویات ان به داخل دیگ خالی میگردد.
زمان مخلوط كردن كلیه دفعات بتن سازی مساوی میباشد و تقریبا هر بار 5/1 دقیقه به دستگاه فرصت داده میشود تا شن و ماسه وسیمان را مخلوط كند.
حمل بتناگر كارگاه بتن سازی از محل بتن ریزی فاصله داشته باشد برای حمل بتن  از ماشینهای مخصوص حمل بتن استفاده میشود . این ماشینها را دمپر میگویند.حتی المقدورباید از ریختن بتن داخل دیگ به روی زمین و بارگیری مجدد و حمل ان بوسیله فرغون خودداری كرد.
باید توجه داشت كه با هر وسیله كه بتن را حمل میكنیم اعم از پمپاژ یا دمپر  یا باگتهای حمل بتن  اجزاء متشكله بتن از همدیگر تفكیك نشود.
بتن باید به حدی روان باشد كه دانه های ان بخوبی روی یكدیگر غلطیده و  كاملا آرماتورها را احاطه نموده و گوشه های قالب خود را كاملا پر نموده  و كلیه هوای موجود در قالب از ان خارج شود وباید حداقل اب ممكنه را برای انجام كارهای فوق مصرف نمود زیرا اب بیش از اندازه تبخیر شده و  جای انرا هوا پر خواهد كرد.
نسبتهای اختلاط:
منظور از نسبت مخلوط كردن اجزاء بتن ان است كه كه نسبت مناسبی برای اختلاط شن وماسه به دست بیاوریم تا دانه های ریزتر فضای بین دانه های درشت تر را پر كرده و جسم توپر بدون فضای خالی و با حداكثروزن مخصوص بدست اید و همچنین تعیین مقدار لازم اب بطوری كه بتن به راحتی قابل حمل بوده و در قالب خود جای گرفته و دور میلگردها را  احاطه نموده و كلیه فضای خالی قالب را پر نماید ودرمجاورت ان فعل وانفعالات شیمیایی سیمان شروع شده وتا مرحله سخت شدن ادامه یابد وبالاخره  تعیین مقدارسیمان مورد لزوم برای بدست آوردن بتن با مقاومت كافی كه بتواند به راحتی بارهای وارده ساختمان را تحمل نماید.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: بتن سازی،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
قبل از بتن ریزی باید كلیه آرماتورها با نقشه كنترل شود مخصوصا دقت  شود كه آرماتورها به همدیگر با سیم آرماتور بندی بسته شده باشند و اگر جایی فراموش شده است مجددا بسته شود.
فاصله ارماتورها یكنواخت باشد  زیرا اغلب اتفاق می افتد كه فاصله بین آرماتورها یكنواخت نیست .
بعضی از انها به هم چسبیده وبعضی با فاصله از همدیگر قرار میگیرند این  موضوع باعث میشود كه بتن نتواند كلیه میلگردها را احاطه نموده و قطعه  همگن و توپری بوجود بیاورد.
باید توجه شود كه محل بتن ریزی عاری از خاك و مواد زاید باشد. اگر بین اتمام كار آرماتور بندی و بتن ریزی چند روز فاصله باشد  حتی میباید محل كار با دقت بیشتری بازدید شود ودر تمام روز بتن ریزی حتما باید یك نفر كارگر با تجربه مدام قالبها را كنترل نموده و اثرات اضافه شدن وزن را روی آنها در نظر داشته باشد ودر موقع بروز خطر  افراد دیگر را مطلع كند.
در موقع بتن ریزی باید از رفت و امد زیاد روی آرماتورها جلو گیری نمود زیرا در این صورت در اثر وزن كارگران در آرماتورها انحنای موضعی بوجود خواهد امد .
بهتر است از قسمتی كه به مركز بتن نزدیك تر میباشد شروع به بتن ریزی نمود زیرا در این صورت رفت و امد كارگران از روی ارماتورها به حد اقل خواهد رسید و برای انكه پای كارگر ها در بتن تازه ریخته شده فرو نرود باید در مسیر عبور و مرور كارگر ها از تخته هایی زیر پای آنها استفاده شود.
باید مطمئن شویم كه همه گوشه های قالب از بتن پر شده و كرمو نمی باشد. در مورد ستونها باید ضربه های یكنواختی به بدنه قالب كوبید تا در اثر ارتعاش بوجود امده بتن در قالب بخوبی جابجا شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: بتن ریزی،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
افت بتن (انقباض)
افت بتن پدیده ای است كه ازلحظات شروع گیرش بتن آغاز ودر طول زمان سخت شدن ادامه می یابد .
افت بتن در حقیقت یك نوع كاهش حجم است كه در طول زمان اتفاق می افتد .
وقوع پدیده افت در اثر آب اضافی به كار رفته در ساخت بتن می باشد آب مورد نیاز جهت انجام واكنش شیمیایی سیمان 25در صد وزنی سیمان است . یعنی اگر نسبت آب به سیمان را برابر 25% در نظر بگیریم تمام این آب صرف واكنشهای شیمیایی می شود . ولی به دلیل حصول كارایی مطلوب آب را بین 4/.تا 6/.درنظرمی گیرند كه این آب اضافی مازاد بر 25% آب در بتن باقی می ماند . در روزهای اول عمر بتن قسمتی از این آب اضافی براساس خاصیت موئینگی به سمت سطح                                                      بتن بالا آمده وتبخیر می شود بدین ترتیب جای آن خالی می ماند . به همین لحاظ بتن   تمایل پیدا می كند كه خودش آب را جمع كرده وحجم ازدست رفته راپر كند. تا زمانی كه بتن تر (تازه ) باشد مانع ومشكلی جهت جمع شدن ندارد .
اماچنانچه بتن تا حدودی سفت شود دیگر محیط اجازه كاهش حجم را به آن نمی دهد لذا این تمایل به كاهش حجم به صورت تنش كششی بتن بسیار ناچیز است این پدیده موجب ترك خوردگی سطحی بتن می شود. بنابراین می توان در یك جمله گفت: افت پدیده ای است كه دراثر بكارگیری آب اضافی در ساخت بتن ایجاد شده وبه صورت ترك های موئین در سطح بتن جلوه می كند . این ترك ها را گاهی از حدود یك تا دو هفته پس از بتن ریزی می توان در سطح بتن مشاهده كرد كه با
گذشت زمان تشدید میشود .
اكثرا ظهور افت به صورت یك سری ترك های منظم به فاصله چندین متر (4الی6) متر بوده كه هرچه بتن نامرغوب تر ونسبت آب به سیمان بیشتر باشد فاصله اینترك ها نزدیك تر است . افت دربتن ازپدیده های نامطلوب محسوب می شود از آن جهت كه هم در سطح بتن ترك می اندازد وهم درقطعه تنش كششی ایجاد می كند .
برای كاهش افت باید دو نكته را مورد توجه قرار داد :
1-    كاهش نسبت آب به سیمان
2- افزایش مراقبت (‌ مراقبت از بتن بخصوص درطول 7الی 10روز اولیه  موجب كاهش افت می شود ).

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: افت بتن (انقباض)،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
مواد افزودنی که در بتن اسفجی به کار می روند عبارتند از : رقیق کننده های سیمان  خاکستر بادی و پوزولان طبیعی روباره وبخار سیلیس
حال به برخی از انه که نقش بسیار مهمی در ساختار بتن دارند و می توانند به جای سمان مورد استفاده قرار گی رند که در ایران از انها به ندرت استفاده می شود اشاره میکنیم در واقع این مواد بر عملکرد زمان گیرش میزان افزایش مقاومت تخلخل نفوذ پذیری و غیره در بت تاثیر می گذارند در یک کلام کلید عملکرد بالای بتن در استفاده از موا  افزودنی است از ان جمله می خواهیم به گاز سیلیس خاکستر بادی و روباره که همگی دوام بتن را به وسیله کم کردن نفوذ پذیری و شکاف افایش می دهتد اشاره کنیمطبقه بندی:
برچسب ها: نقش مواد افزودنی (مواد دارای خواص سیمانی ) در بتن اسفنجی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
این ماده به عنوان یگ زودگیر ویژه بصورت پودر آماده تهیه شده كه به منظور بتن پا شی –شات كریت - مورد ا ستفاده قرار میگیرد . اجرای آن به راحتی توسط دستگاه مواد پاش با سیستم خشك روی سطوح دلخواه انجام می شود . پودر پس از اختلاط با مخلوط خشك توسط پمپ با فشار به سطح مورد نظر پاشیده و از لوله دوم آب مورد نیاز همزمان به سطح مزبور پاشیده می شود .
كه مخلوط حاصل به محض اصابت با دیواره سطح بخاطر قدرت چسبندگی زیاد و گیرایش اولیه بالا به آن می چسبد . ضمنا از این ماده به عنوان یك زود گیر معمولی در ملات های سیمانی و بتنی نیز میتوان استفاده نمود .

 خصوصیات ویژه :

-تقویت چسبندگی درحد بالا

-گیرایی اولیه فوق العاده زیاد

-ازدیاد مقاومت اولیه بتن- حدود 75 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع در 8 ساعت اولیه-

-كا هش پرت بتن پاشی وصرفه جویی اقتصادی

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: پودر زودگیر بتن SHOTCRETE ADMIXTURE،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
رنگ بتن نما محصولی است بر پایه رزین ها كه جهت رنگ آمیزی نماهای داخلی و خارجی ساختمانها با انواع زیر سازی مختلف بكار رفته و ضمن ایجاد یك پوشش محافظ قوی ، زیبایی و استحكام سطح را فراهم می آورد .

 خصوصیات ویژه :

مقاومت زیاد و دوام فراوان

واترپروف كامل و قابل شستشو پس از اجرا

انعطاف پذیری مناسب در مقابل ترك های مویی و جمع شدگی سطح زیر كار

سهولت عملیات اجرایی به لحاظ جذب هر نوع زیر سازی

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: رنگ بتن نما CONCRETE PAINT،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 06:58 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ملات ضد اسید یك محصول دو جزیی می باشد كه جهت پوشش انواع سطوح بتنی و فلزی در معرض مواد شیمیایی اسیدی و قلیایی قوی بكار می رود . این ملات با خواص ویژه ، پایداری مناسبی در برابر انواع اسیدهای قوی معدنی و آلی ، قلیاهای قوی ، نمك ها ، حلال ها ، روغن ها و گریس ها و دیگر مواد شیمیایی و طبیعی خورنده ، داشته و كاربرد وسیعی درصنایع مختلف صنعتی دارد . ملات بر دو نوع  A , B می باشد . نوع A  به رنگ سیمان – جهت نصب كاشی و سرامیك ضد اسید در زیر كار مورد استفاده قرار می گیرد و نوع B  به رنگ كرم – جهت پر نمودن درزها و یا پوشش دادن مستقیم سطوح داخلی منابع ضد اسید بكار می رود .

خواص ویژه عمومی :

مقاومت بالا در برابر انواع اسیدها و قلیاهای قوی ، حلال ها ، گریس ها و روغن ها چسبندگی مناسب با سطوح مورد نظر بتنی ، فلزی و حتی پلاستیكی قابل استفاده در صنایع مختلف صنعتی

امكان اجرای آسان
 موارد استفاده :

پوشش دادن سطوح داخلی منابع ضد اسید از نوع بتنی یا فلزی نصب انواع كاشی ، سرامیك و آجرهای ضد اسید كف و دیوار پر نمودن درزهای كاشی و سرامیك ضد اسید

میزان پوشش :
برای پوشش هر متر مربع سطح با ضخامت یك میلیمتر ، دو كیلوگرم ملات ضد اسید مورد نیاز است . ضخامت پیشنهادی بین 3 الی 5 میلیمتر می باشد .

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: ملات ضد اسید CHEMICAL RESISTANT MORTAR،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 06:57 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

این ماده جهت ترمیم محلهای تخریب شده بتن های كف مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب جهت تعمیرات بتن های مقاوم كف كارخانجات مراكز صنعتی و اصولا برای كلیه كف های ظتنی كاربرد دارد .

  خواص ویژه :
 -مقاومت فوق ا لعاده
 -بدون نشست
 -كارآیی وقابلیت اعتماد بالا
 -دوام وپایداری زیاد
 -سهولت عملیات اجرایی وكاربرد سریع -ظرف 24 ساعت جهت ترافیك سبك وظرف 72 ساعت جهت ترافیك سنگین آماده میشود -
 -فاقد یون كلر وبدون آهن
 -یكنواختی با سطوح همجوار

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: لكه گیری بتن های كف،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 06:55 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic