رفتار مهندسی توده سنگ به عوامل مختلفی از جمله ویژگیهای ذاتی سنگ، ناپیوستگیها و وضیعت آب زیرزمینی بستگی دارد. تعیین دقیق این عوامل به منظور طبقه بندی توده سنگ ضروری است.  روش های مختلف طبقه بندی توده سنگ به طوری كه گویای حداكثر ویژگی های توده سنگ باشد توسط دانشمندان مختلف ارائه شده است.
 كه می توان به طبقه بندی تك پارامتری توده سنگ با استفاده از شاخص كیفیت سنگ (RQD) و یا مقاومت تك محوری آن و طبقه بندی های چند پارامتری مانند طبقه بندی براساس ساختار سنگ، (RSR) طبقه بندی ژئومكانیكی یا امتیاز بندی توده سنگ كه توسط بنیاویسكی (1976) ارائه شده است، اشاره نمود.  همچنین طبقه بندیQ براساس شاخص كیفیت توده سنگ كه توسط بارتون و همكاران برمبنای ارزیابی تعداد زیادی حفرات زیرزمینی ارائه شده كه به عنوان شاخص Q معروف است .این رده بندی را می توان برای طراحی سیستم نگهداری تونل ها بكار گرفت.
در مورد تونل خداآفرین دو روش طبقه بندیRMR  و Q مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد800+17 مقطع تونل در زون 2 قرار دارد. امتیاز این سنگ بین 22-27 بوده و در رده سنگهای ضعیف قرار می گیرد. در کیلومتر 400+18 مقطع خروجی تونل قرار دارد که باز هم در توده سنگ ضعیف با امتیاز پایین واقع شده است. در کیلومتر 180+18 مقطع تونل در زون 6 با توده سنگ ضعیف  و سر بار زیاد قرار گرفته است. در کیلومتر 240+18 مقطع تونل در زون 7 با توده سنگ ضعیفتر از زون 6 و سربار نسبتاً زیاد واقع شده است. در جدول (3) مقادیر RQD و RMR در تونل خداآفرین مشخص است
طبقه بندی:
برچسب ها: پارامترهای ژئومکانیکی سنگ ها،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:56 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ
ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ از ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده ﮔﺮدد. آﻣﺎده‬ ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻗﻮاره ﻛﺮدن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:‬ ﻛﺎر ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺨﻴﻢ و ﻟﻮﺣﻪ( و ﺧﺮد ﺷﺪه. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻛﺎر ﺷﺪه‬ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺒﺎﻳﺪ از 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ‬ ﻻﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از 8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﺲ از‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:‬

روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬

‫1. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ      ‫2. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ مته      ‫3. روش اﻧﻔﺠﺎری‬
‫اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻠﻮك ﺳﻨﮓ )ﻛﻮپ(، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه‬ ﻣﻌﺪن دارد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭼﻨﺪ روش ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺪن را ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ‬ و روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:36 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارای ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮد‬ و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ 5‬ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ و در‬ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﻳﻮار ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮهای ﻛﻪ در دﻳﻮار‬ ‫ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود، ﻗﻄﺮی در ﺣﺪود 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد.‬طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:35 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ

‫ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ در روش اﻧﻔﺠﺎری اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ‬ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه‬ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای‬ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻲ و دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬

‫اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﺑﻌﺎد‬ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره ﺑﺮای دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ،‬ ﺟﺪول ﺳﺎزی و ﻛﻒ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ و ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:35 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون )

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮد: اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﻤﺎی آن ( ﺳﻄﻮح ﻣﻼت ﺧﻮر ) ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺸﺖ آن ﺑﺪون ﺗﺮاش ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاش ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺗﺮاش‬ ﮔﻮﻳﻨﺪ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮد، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاش ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻫﺮ دو‬ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻤﺎی ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺸﻪای ﻳﺎ ﻛﻠﻨﮕﻲ در ﻣﻲآورﻧﺪ. ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺷﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، ﺳﻨﮓ اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ را در دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ، ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزی، ﭘﻞ ﺳﺎزی، ﺟﺪول‬ ﺳﺎزی، ﺳﻨﮓ ﻓﺮش و ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ و‬ ‫ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، اﺟﺮای ﻗﻮسﻫﺎی ﺳﻨﮕﻲ در ﭘﻞﻫﺎ و درﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ.‬

ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای، ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﺗﺎ دور وﺟﻪ ﻧﻤﺎی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻲﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ را ﺗﻴﺸﻪداری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬طبقه بندی:
برچسب ها: سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون ) - ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:34 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

ﺳﻨﮓ ﭘﻼك ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺮﻳﺪن ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﻲ، ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ و در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎی‬ ﺳﻨﮓ ﭘﻼك را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺸﻪای، ﻛﻠﻨﮕﻲ، ﭼﻜﺸﻲ، ﺳﺎب ﺧﻮرده و...‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﻨﮓﻫﺎی‬ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻴﺰ اﺗﺎقﻫﺎ، 2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ و ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، 3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ را‬ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮ ﺧﻮردن، ﺗﻴﺸﻪای ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( و 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر‬ ﻣﻲروﻧﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف‬ ﺧﺎص ﻳﺎ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬ ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﭘﻼك، ﺗﻜﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻨﮓ را ﺧﺮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺖ‬ ﻣﻮزاﺋﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﮓ‬ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﻳﺎ دوﻏﺎب رﻳﺰی ﺑﻴﻦ درز ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻓﺮشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.‬

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓ ﭘﻼك‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:33 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آنﻫﺎ ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از آنﺟﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺧﺮم آﺑﺎد، ﺳﻨﻨﺪج و... و ﻳﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و... .‬راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن عبارت اند از :.


ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ ‪
ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻲ
ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ - ‪Granite‬‬
ﻣﺮﻣﺮ - ‪Marble‬‬
ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ‬
ﺗﻮف ( ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ )طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:32 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:‬

‫1. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ      ‫2. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ مته      ‫3. روش اﻧﻔﺠﺎری‬
‫اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻠﻮك ﺳﻨﮓ )ﻛﻮپ(، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه‬ ﻣﻌﺪن دارد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭼﻨﺪ روش ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺪن را ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ‬
‫اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺮش ﺑﺎ ﺳﻴﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ روی‬ ﺳﻨﮓ. اﻳﻦ ﺳﻴﻢ از ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﻮﻻدی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی )ﺳﻴﮕﻤﻨﺖ-‬ ﻫﺎ( ﻛﻮﭼﻚ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮش را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. در‬ اﺛﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﺳﻴﻢ روی ﺳﻨﮓ، ﺷﻜﺎﻓﻲ در آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﻢ ﺑﻪ‬ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭼﺮخ ﻣﺘﺤﺮك ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻧﻴﺮو ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺮ روی رﻳﻞﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮش، در ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻢ آب ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺳﻴﻢ را ﺧﻨﻚ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ذرات‬ ﺳﻨﮓ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را ﺑﺸﻮﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﺰاﻳﺎی زﻳﺎدی دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ‬ ﻣﻲﺗﻮان به افزایش سرعت تولید ، کاهش سر و صدا در هنگام عملیات ، افزایش ارزش بلوک سنگ و حفظ محیط زیست اشاره کرد.
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﻣﺘﻪ‬
‫در اﻳﻦ وش از ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻮد ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﭘﻴﺴﺘﻮن متحرک اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای‬‫ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ساﻗﻪ، ﻣﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ می کند. ﺑﺪﻳﻦ ترتیب ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺑﻪ درون ﺳﻨﮓ‬ ‬راﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد و آن را میﺷﻜﻨﺪ. اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺘﻪ و ﻧﻮع آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذی آن دارد. در اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﺳﺮ و ﺻﺪای اﻳﺠﺎد ﺷﺪه زﻳﺎد‬ ‫اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺳﻮی دیگر آﺳﻴﺐ ﺑﻪ محیط زﻳﺴﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ.‬ ‫

روش اﻧﻔﺠﺎری‬
‫ﺷﻴﻮه انفجاری روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه و غیر اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺿﻤﻦ ﻫﺪر دادن‬ بخش عظیمی از ذخایر و تبدیل آنها به لاشه ، منجر به تولید سنگ های نامطلوب از نظر شکل هندسی به همراه درز و شکاف های ناشی از تاثیر انفجار می شود.طبقه بندی:
برچسب ها: روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ،

تاریخ : دوشنبه 3 فروردین 1394 | 04:19 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ از ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده ﮔﺮدد. آﻣﺎده‬ ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻗﻮاره ﻛﺮدن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:‬ ﻛﺎر ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺨﻴﻢ و ﻟﻮﺣﻪ( و ﺧﺮد ﺷﺪه. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻛﺎر ﺷﺪه‬ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺒﺎﻳﺪ از 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ‬ ﻻﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از 8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﺲ از‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬طبقه بندی:
برچسب ها: آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ،

تاریخ : دوشنبه 3 فروردین 1394 | 04:19 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارای ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮد‬ و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ 5‬ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ و در‬ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﻳﻮار ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮهای ﻛﻪ در دﻳﻮار‬ ‫ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود، ﻗﻄﺮی در ﺣﺪود 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد.‬طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:31 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ

‫ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ در روش اﻧﻔﺠﺎری اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ‬ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه‬ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای‬ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻲ و دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬

‫اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﺑﻌﺎد‬ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره ﺑﺮای دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ،‬ ﺟﺪول ﺳﺎزی و ﻛﻒ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ و ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:30 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون )

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮد: اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﻤﺎی آن ( ﺳﻄﻮح ﻣﻼت ﺧﻮر ) ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺸﺖ آن ﺑﺪون ﺗﺮاش ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاش ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺗﺮاش‬ ﮔﻮﻳﻨﺪ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮد، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاش ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻫﺮ دو‬ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻤﺎی ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺸﻪای ﻳﺎ ﻛﻠﻨﮕﻲ در ﻣﻲآورﻧﺪ. ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺷﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، ﺳﻨﮓ اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ را در دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ، ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزی، ﭘﻞ ﺳﺎزی، ﺟﺪول‬ ﺳﺎزی، ﺳﻨﮓ ﻓﺮش و ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ و‬ ‫ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، اﺟﺮای ﻗﻮسﻫﺎی ﺳﻨﮕﻲ در ﭘﻞﻫﺎ و درﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ.‬

ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای، ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﺗﺎ دور وﺟﻪ ﻧﻤﺎی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻲﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ را ﺗﻴﺸﻪداری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬
طبقه بندی:
برچسب ها: سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون ) - ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:30 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓ ﭘﻼك ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺮﻳﺪن ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﻲ، ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ و در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎی‬ ﺳﻨﮓ ﭘﻼك را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺸﻪای، ﻛﻠﻨﮕﻲ، ﭼﻜﺸﻲ، ﺳﺎب ﺧﻮرده و...‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﻨﮓﻫﺎی‬ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻴﺰ اﺗﺎقﻫﺎ، 2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ و ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، 3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ را‬ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮ ﺧﻮردن، ﺗﻴﺸﻪای ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( و 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر‬ ﻣﻲروﻧﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف‬ ﺧﺎص ﻳﺎ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬ ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﭘﻼك، ﺗﻜﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻨﮓ را ﺧﺮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺖ‬ ﻣﻮزاﺋﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﮓ‬ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﻳﺎ دوﻏﺎب رﻳﺰی ﺑﻴﻦ درز ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻓﺮشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.‬

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓ ﭘﻼك‬،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:29 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آنﻫﺎ ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از آنﺟﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺧﺮم آﺑﺎد، ﺳﻨﻨﺪج و... و ﻳﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و... .‬راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن عبارت اند از :.


ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ ‪
ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻲ
ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ - ‪Granite‬‬
ﻣﺮﻣﺮ - ‪Marble‬‬
ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ‬
ﺗﻮف ( ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ )طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:29 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
با توجه به این که گچ در مقابل رطوبت مقاوم نبو ده و به سرعت فاسد می شود، برای جلو گیری از رسیدن رطوبت به دیوار گچ کاری شده در موقع شستن کف،دور اطاقها را به ارتفاع 10 سانتیمتر یک سنگ پلاک کار میگذارند که به آن اصطلاح قرنیز میگویند. برای قرنیز میتوان از سنگهای مختلفی مانند سنگ تراورتن، باغ ابریشم و یا سنگ مرمر وغیره استفاده نمود. اگر در موقع کار گذاشتن این سنگ دقت شود که هم سطح گچ دیوار نصب گردد بهتر است زیرا اگر جلوتر از گچ عقب تر از گچ کاری نصب شود ودر نتیجه گچ تیزی پیدا خواهد کرد که در اثر مرور زمان لب پریده شده ومنظره زشتی پیدا خواهد نمود. بهتر است از زیبایی در محل برخورد سنگ قرنیز و گچ فرو رفتگی کوچکی که با آن چفت می گویند در گچ ایجاد نمود. برای آنکه سنگ قرنیز هم باد گچ و خاک نصب شود باید اولًا دقت نمود که گچ و خاک دیوارها به 10  15 سانتیمتر ختم گردد در ثانی در صورت لزوم باید چند سانتیمتر از دیوار را در محل برخورد با کف تراشید تا جای برای کلفتی سنگ قرنیز و ملات پشت آن ایجاد گردد. کلفتی سنگ قرنیز معمولاً یک سانتیمتر است.طبقه بندی:
برچسب ها: سنگ قرنیز،

تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 11:02 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic