ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ، ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ‬ ( ﻛﻠﺴﻴﺖ ) ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( دوﻟﻮﻣﻴﺖ ) ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﻧﺨﻮدی، ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از‬ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻗﻮاره و ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺻﻴﻘﻠﻲ، ﻛﻠﻨﮕﻲ و ﺗﻴﺸﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮد.‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﻳﻮار، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﻒ،‬ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، ﺳﺘﻮن ﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. وﻟﻲ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻳﺎ روی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ﻓﻮری ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:32 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
•    ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ :  ‬اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوﻣﻲ‬ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻗﺮار دارﻧﺪ،‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.‬

•    ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺘﺒﻠﻮر ( ﺗﺮاورﺗﻦ - ‪ : Travertine‬) وﻗﺘﻲ آب ﺣﺎوی ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻲﮔﺬارد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق‬ در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم رخ دﻫﺪ، ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از آن ﺗﺮاورﺗﻦ ( اﻳﻦ ﻧﺎم‬ از ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻳﻮﻣﻲ واﻗﻊ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻏﺎرﻫﺎ رخ‬ ‫دﻫﺪ، اﺳﺘﺎﻻﻛﺘﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻻﻛﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ( دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﺮه ای ) و ﺑﻠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و‬ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪای دارد. اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ‬ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﭼﻚ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ‬ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺗﺮاورﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻮه‬ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار‬ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ روﺷﻦ‬ و ﺗﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬
•    ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ‬ ﻣﺎﻧﺪه از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻛﺜﺮاً ﺧﺎك رﻳﺰ ﻧﻴﺰ در‬ تشکیل سنگ آهک استخوانی شرکت می کند به همین دلیل سنگ بریده شده حالت صیقلی ندارد.
•    سنگ آهک ریز بلورین: این سنگ از بلورهایی چنان کوچک تشکیل شده که فقط با بزرگنمایی قابل تشخیص اند. سنگ آهک بلورین و تراورتن صیقل پذیرند به همین دلیل گاه به عنوان مرمر نیز شناخته می شوند.طبقه بندی:
برچسب ها: اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:31 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ، ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ‬ ( ﻛﻠﺴﻴﺖ ) ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( دوﻟﻮﻣﻴﺖ ) ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﻧﺨﻮدی، ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از‬ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻗﻮاره و ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺻﻴﻘﻠﻲ، ﻛﻠﻨﮕﻲ و ﺗﻴﺸﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮد.‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﻳﻮار، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﻒ،‬ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، ﺳﺘﻮن ﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. وﻟﻲ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻳﺎ روی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ﻓﻮری ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:27 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
   ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ :  ‬اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوﻣﻲ‬ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻗﺮار دارﻧﺪ،‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.‬

•    ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺘﺒﻠﻮر ( ﺗﺮاورﺗﻦ - ‪ : Travertine‬) وﻗﺘﻲ آب ﺣﺎوی ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻲﮔﺬارد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق‬ در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم رخ دﻫﺪ، ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از آن ﺗﺮاورﺗﻦ ( اﻳﻦ ﻧﺎم‬ از ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻳﻮﻣﻲ واﻗﻊ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻏﺎرﻫﺎ رخ‬ ‫دﻫﺪ، اﺳﺘﺎﻻﻛﺘﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻻﻛﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ( دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﺮه ای ) و ﺑﻠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و‬ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪای دارد. اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ‬ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﭼﻚ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ‬ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺗﺮاورﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻮه‬ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار‬ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ روﺷﻦ‬ و ﺗﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬
•    ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ‬ ﻣﺎﻧﺪه از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻛﺜﺮاً ﺧﺎك رﻳﺰ ﻧﻴﺰ در‬ تشکیل سنگ آهک استخوانی شرکت می کند به همین دلیل سنگ بریده شده حالت صیقلی ندارد.
•    سنگ آهک ریز بلورین: این سنگ از بلورهایی چنان کوچک تشکیل شده که فقط با بزرگنمایی قابل تشخیص اند. سنگ آهک بلورین و تراورتن صیقل پذیرند به همین دلیل گاه به عنوان مرمر نیز شناخته می شوند.طبقه بندی:
برچسب ها: اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:27 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
از نظر علمی، آهک همان اکسید کلسیم است که از حرارت دادن شدید سنگ آهک (کربنات کلسیم طبیعی) به دست می‌آید.
نگاه اجمالی
آهک و گچ از جمله موادی هستند که کارایی آنها از دوران باستان، توسط بشر شناخته شده است و از آنها در ساختن انواع بناها، استفاده می‌شد. موادی مانند آهک، ساروج و سیمان برای اتصال محکمتر قطعات سنگ و یا چوب بکار گرفته می‌شد.

مفاهیم آهک مرده و آب آهک

هر گاه بر روی اکسید کلسیم (آهک زنده) آب ریخته شود، بر اثر واکنش با آب، گرما ایجاد می‌کند که موجب بخار شدن قسمتی از آب می‌شود. در این عمل آهک بر اثر جذب آب، متورم شده، سپس به صورت گرد سفیدی در می‌آید که اصطلاحاً «آهک مرده» نامیده می‌شود، (زیرا در تماس با آب، دیگر واکنشی از خود نشان نمی‌دهد) و این عمل را شکفته شدن آهک نیز می‌گویند. 

هر گاه مقداری آب به آهک مرده اضافه شود، به شیر آهک تبدیل می‌شود که اگر آن را صاف کنیم، محلول زلالی که در حقیقت محلول سیرشده هیدروکسید کلسیم در آب است، حاصل می‌شود که به آب آهک موسوم است. آب آهک کاربردهای بسیاری در صنایع شیمیایی دارد. مثلاً در تهیه هیدروکسید سدیم، آمونیاک، هیدروکسید فلزات، پرکلرین و به ویژه در استخراج منیزیم از آب دریا بکار می‌رود.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: همه چیز در مورد آهک،

تاریخ : سه شنبه 18 آذر 1393 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic