اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارای ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮد‬ و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ 5‬ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ و در‬ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﻳﻮار ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮهای ﻛﻪ در دﻳﻮار‬ ‫ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود، ﻗﻄﺮی در ﺣﺪود 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد.‬طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:31 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ

‫ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ در روش اﻧﻔﺠﺎری اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ‬ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه‬ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای‬ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻲ و دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬

‫اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﺑﻌﺎد‬ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره ﺑﺮای دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ،‬ ﺟﺪول ﺳﺎزی و ﻛﻒ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ و ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:30 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون )

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮد: اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﻤﺎی آن ( ﺳﻄﻮح ﻣﻼت ﺧﻮر ) ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺸﺖ آن ﺑﺪون ﺗﺮاش ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاش ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺗﺮاش‬ ﮔﻮﻳﻨﺪ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮد، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاش ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻫﺮ دو‬ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻤﺎی ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺸﻪای ﻳﺎ ﻛﻠﻨﮕﻲ در ﻣﻲآورﻧﺪ. ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺷﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، ﺳﻨﮓ اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ را در دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ، ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزی، ﭘﻞ ﺳﺎزی، ﺟﺪول‬ ﺳﺎزی، ﺳﻨﮓ ﻓﺮش و ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ و‬ ‫ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، اﺟﺮای ﻗﻮسﻫﺎی ﺳﻨﮕﻲ در ﭘﻞﻫﺎ و درﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ.‬

ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای، ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﺗﺎ دور وﺟﻪ ﻧﻤﺎی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻲﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ را ﺗﻴﺸﻪداری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬
طبقه بندی:
برچسب ها: سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون ) - ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:30 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓ ﭘﻼك ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺮﻳﺪن ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﻲ، ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ و در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎی‬ ﺳﻨﮓ ﭘﻼك را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺸﻪای، ﻛﻠﻨﮕﻲ، ﭼﻜﺸﻲ، ﺳﺎب ﺧﻮرده و...‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﻨﮓﻫﺎی‬ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻴﺰ اﺗﺎقﻫﺎ، 2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ و ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، 3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ را‬ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮ ﺧﻮردن، ﺗﻴﺸﻪای ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( و 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر‬ ﻣﻲروﻧﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف‬ ﺧﺎص ﻳﺎ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬ ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﭘﻼك، ﺗﻜﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻨﮓ را ﺧﺮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺖ‬ ﻣﻮزاﺋﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﮓ‬ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﻳﺎ دوﻏﺎب رﻳﺰی ﺑﻴﻦ درز ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻓﺮشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.‬

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓ ﭘﻼك‬،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:29 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آنﻫﺎ ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از آنﺟﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺧﺮم آﺑﺎد، ﺳﻨﻨﺪج و... و ﻳﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و... .‬راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن عبارت اند از :.


ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ ‪
ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻲ
ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ - ‪Granite‬‬
ﻣﺮﻣﺮ - ‪Marble‬‬
ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ‬
ﺗﻮف ( ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ )طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:29 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ، ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از داﻧﻪﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ﺳﺨﺘﻲ و دوام ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻤﻜﻦ‬ اﺳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ، اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﻳﺎ رس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮادی ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻚ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎر و ﻣﻴﻜﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ‬ از ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ‬ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ، ﺣﻨﺎﻳﻲ، ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺴﻲ و ارﻏﻮاﻧﻲ‬ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﺪ ﺟﺬب آب آنﻫﺎ 6 -  5/1% وزن آنﻫﺎﺳﺖ.‬ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ، از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ،‬ ﺑﺎدﺑﺮ و... ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻮار ﺳﺎزی، ﺟﺪول ﺳﺎزی و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻏﻴﺮ آﻫﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.طبقه بندی:
برچسب ها: ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:28 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ، ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ‬ ( ﻛﻠﺴﻴﺖ ) ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( دوﻟﻮﻣﻴﺖ ) ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﻧﺨﻮدی، ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از‬ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻗﻮاره و ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺻﻴﻘﻠﻲ، ﻛﻠﻨﮕﻲ و ﺗﻴﺸﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮد.‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﻳﻮار، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﻒ،‬ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، ﺳﺘﻮن ﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. وﻟﻲ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻳﺎ روی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ﻓﻮری ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:27 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
   ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ :  ‬اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوﻣﻲ‬ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻗﺮار دارﻧﺪ،‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.‬

•    ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺘﺒﻠﻮر ( ﺗﺮاورﺗﻦ - ‪ : Travertine‬) وﻗﺘﻲ آب ﺣﺎوی ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻲﮔﺬارد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق‬ در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم رخ دﻫﺪ، ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از آن ﺗﺮاورﺗﻦ ( اﻳﻦ ﻧﺎم‬ از ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻳﻮﻣﻲ واﻗﻊ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻏﺎرﻫﺎ رخ‬ ‫دﻫﺪ، اﺳﺘﺎﻻﻛﺘﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻻﻛﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ( دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﺮه ای ) و ﺑﻠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و‬ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪای دارد. اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ‬ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﭼﻚ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ‬ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺗﺮاورﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻮه‬ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار‬ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ روﺷﻦ‬ و ﺗﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬
•    ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ‬ ﻣﺎﻧﺪه از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻛﺜﺮاً ﺧﺎك رﻳﺰ ﻧﻴﺰ در‬ تشکیل سنگ آهک استخوانی شرکت می کند به همین دلیل سنگ بریده شده حالت صیقلی ندارد.
•    سنگ آهک ریز بلورین: این سنگ از بلورهایی چنان کوچک تشکیل شده که فقط با بزرگنمایی قابل تشخیص اند. سنگ آهک بلورین و تراورتن صیقل پذیرند به همین دلیل گاه به عنوان مرمر نیز شناخته می شوند.طبقه بندی:
برچسب ها: اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:27 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
دیوار ها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در حقیقت ، دیوارها محیط اطراف خود را در جهت افقی تقسیم می کنند و سقف ها محیط را در جهت قایم تقسیم می نمایند.
مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد :
مقاومت و پایداری آن در برابر نیروهای وزن خود و بارهایی که قرار است سقف تحمل نماید که عمده ترین آن در بام بار برف می باشد .
مقاومت در برابر آب و هوا : سقف باید به وسیله مصالح عایق مانع از عبور رطوبت به داخل فضا شود .
دوام قطعات و اجزای مختلف تشکیل دهنده سقف در برابر فرسودگی. همچنین مقاومت در برابر گرما و سرما و آتش سوزی از جمله ویژگیهای یک سقف مناسب است .طبقه بندی:
برچسب ها: آشنایی با سقفها و عملکرد آنها،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:26 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
هر سقفی از لحاظ نوع ساخت و عملکرد سازه ای با توجه به شرایط می تواند به طرق مختلفی طراحی و اجرا گردد،که از آن جمله اند :
الف ) سقف طاق ضربی
 ب )سقف چوبی
 ج ) دال ها ( یکطرفه ،
 دوطرفه و تیرچه بلوک
 د ) سقف های کمپوزیت
 ه ) سقف های خرپایی یا فضایی
لازم به ذکر است که سقف های تیرچه بلوک که خود نوعی دال یکطرفه می باشد ، از سه عنصر دال ، تیرچه و بلوک تشکیل یافته که تیرچه ها و بلوک ها خود انواع مختلفی دارند .
بلوک ها که نقش باربری ندارند و فقط خاصیت پرکنندگی دارند انواع مختلفی دارد ازجمله :
بلوک های بتنی
بلوک های سفالی
بلوک های پلاستوفوم
تیرچه ها نیز چند نوع مختلف دارند :
 تیرچه های پیش کشیده
 تیرچه های پس کشیده
 تیرچه های پیش تنیدهطبقه بندی:
برچسب ها: انواع سقف،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:19 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
یكی از اجزای اصلی تشكیل‌دهندة انواع ساختمان‌ها، سقفهای بتنی هستند كه نقش اساسی آنها انتقال نیـروهای قائم و افقی ناشی از وزن مـردة سقف، سربارها و نیروهای با دو زلزله به تیرها و ستونها و دیوارهای بابر است. در ضمن، اتصال كلیه اجزای بابر قائم (ستونها و دیوارها) به یكدیگر، موجب تقویت آنها شده و به این ترتیب، كل ساختمان در مقابل نیروهای وارده، به طور واحد واكنش نشان می‌دهد.
نظر به اینكه سقفها سهم نسبتاً زیادی از قیمت تمام شده ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند. طراحان ساختمان، سیستم‌های متنوعی را به منظور هرچه اقتصادی‌تر كردن آنها، ابداع و اجرا كرده‌اند كه صرفه‌جویی در مصرف بتن و فولاد، كاهش یا حذف قالب‌بندی، بهبود روشهای ساخت و ارتقای كیفیت اجرای محورهای اساسی، كوششهای انجام شده را تشكیل می‌دهند. در زیر، روند اساسی این مراحل پیشرفت به طور مختصر شرح داده می‌شود.
برای صرفه‌جویی در مصرف بتن و سبكتر كردن وزن سقف، قسمتی از مقطع سقف كه در منطقة كششی قرار می‌گیرد، حذف و فقط آن مقدار از سطح مقطع بتن كه برای جاگذاری آرماتورهای عرضی و كششی لازم است، باقی گذاشته می‌شود. این كار به ویژه برای كاهش وزن مردة سقف و ساختمان، دارای اهمیت خاصی است. فاصله محلهای باقی‌مانده به حد كافی نزدیك به هم انتخاب می‌شوند، تا مناطق فشاری و كششی مقطع بتنی سقف به طور یكپارچه عمل كنند و سقف حالت اولیة خود را از دست ندهد. این روش منجر به طرح دالهای مجوف، با پشت‌بند، لانه زنبوری مانند آنها گردیده است. مصرف بتن در این نوع سقفها، به حدود   مقدار اولیه، و وزن سقف نیز تقریباً به همین میزان كاهش می‌یابد. از طرف دیگر، به علت سبك‌تر شدن وزن سقفها، در مصرف میلگرد و هزینة اجرای بقیة قسمتهای باربر ساختمان، صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای شود.
قالب‌بندی برای ایجاد فضاهای مجوف در دال، معمولاً به روشهای زیر انجام می‌شود:
در روش نخست، برای اجتناب از قالب‌بندی محلهای خالی و پر كردن آن محلها، از بلوك‌های مجوف و سبك وزن استفاده می‌شود. به این منظور، مصالح پركننده را به فواصل معین روی قالب كف قرار داده و میلگردها را نصب می‌كنند و سپس بتن‌ریزی انجام می‌شود.
در روش دیگر، از قالبهای فلزی و یا پشم‌ شیشه كه به راحتی قابل نصب و جمع‌آوری هستند، استفاده می‌گردد
طبقه بندی:
برچسب ها: انواع سقف‌های بتنی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:18 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
سقف تیرچه و بلوك جزء دال های یك طرفه به حساب می آید كه در این نوع سقف برای كاهش بار مرده از بلوك های توخالی بسیار سبك ( مجوف) بتنی یا سفالی برای پر كردن سقف استفاده می شود0

كاربرد تیرچه و بلوك در ساختمان
 : تیرچه و بلوك برای پوشش سقف ساختمان های اسكلت آجری و اسكلت فلزی و اسكلت بتن ارمه استفاده می شود.

اما چرا جزء بهترین ها است ؟
1: باعث سبكی سقف می گردد
2: دوام خوب در مقابل آ تش سوزی دارد
3: مقاومت خوبی در مقابل نیروهای افقی مانند باد و زلزله دارد
4: عایق صوتی خوبی است
5: عایق حرارتی در مقابل سرما وگرماست
6: عایق رطوبتی است

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: سقف تیرچه و بلوك،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:18 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نكته 1: اندازة عرض تیرچه ها 8تا 12 سانتیمتر است.
نكته 2: ضخامت تیرچه ها معمولا 4 سانتیمتر است.
نكته 3: پس ازبتن ریزی تیرچه ها آن را بوسیله ویبراتور خوب ویبره كنیم.
نكته 4: بتن داخل قالب فلزی یا سفالی جهت ساخت تیرچه با عیار 400تا500كیلوگرم سیمان در متر مكعب بتن ریز با مصالح سنگی ریزدانه تهیه شود.
نكته 5:فاصله محوروسط تا محوروسط تیرچه دیگر معمولا 50سانتیمتر شود.


سقف تیرچه و بلوک
پاره ای از محدودیت ها و ویژگیهای فنی سقف تیرچه و بلوک شامل تیرچه پیش ساخته نیز می شود. در زیر ویژگیهای مهم اجزای تشکیل دهنده خود تیرچه ، مورد بحث قرار می گیرد. تیرچه پیش ساخته از قسمت های زیر تشکیل می یابد :
1-1  عضو کششی
1-2  میلگردهای عرضی
1-3  میلگرد بالائی
1-4  بتن پاشنه


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: نكات مربوط به تیرچه ها،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:17 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
 این میلگردها جهت منظورهای زیر در تیرچه منظور می شوند:
1.    تامین اینرسی (=لختی ) لازم جهت مقاومت تیرچه در هنگام حکل و نقل.
2.    تامین مقاومت لازم جهت تحمل بار بلوک و بتن پوششی در بین تکیه گاه های موقت ، پیش از به مقاومت رسیدن بتن.
3.    جهت تامین پیوستگی لازم بین تیرچه و بتن پوششی ( درجا )
4.    تامین مقاومت برشی مورد نیاز تیرچه.

برای میلگردهای عرضی از نوع فولاد نرم و نیم سخت استفاده می شود که بصورت مضاعف یا منفرد تولید می شوند.
سطح مقطع میلگردهای عرضی نباید از 0.0015bw.t کمتر اختیار شود که bw عرض جان مقطع و t فاصله دو میلگرد عرضی متوالی است.قطر میلگردهای عرضی از 5 میلیمتر تا 10 میلیمتر تغییر می کند ، و در هر حال ، حداقل قطر برای خرپای با میلگرد های عرضی مضاعف 5 میلیمتر ، و برای خرپای با میلگرد عرضی منفرد، 6 میلیمتر است. در مورد خرپای ماشینی ، میلگردهای عرضی به طور مضاعف و از نوع نیم سخت می باشند. قطر میلگردهای عرضی این نوع خرپاها بین 4 الی 6 میلیمتر تغییر می کند.
حداقل زاویه میلگرد عرضی نسبت به خط افق ، 30 درجه است و معمولا از 45 درجه کمتر نیست. ارتفاع خرپای تیرچه معمولا با توجه به ضخامت سقف ، که خود تابعی از دهانه مورد پوشش است ، تعیین می شود. فاصله میلگردهای عرضی متوالی در تیرچه ها ، حداکثر 20 سانتیمتر است.
در بعضی از انواع تیرچه ها ، به جای میلگرد عرضی ، از ورق خم کاری شده با تسمه استفاده می شود.
طبقه بندی:
برچسب ها: میلگردهای عرضی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:15 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
از میلگرد بالائی ( میلگرد ساده یا آجدار ) به منظور تحمل نیروی فشاری خرپا در مرحله اول باربری تیرچه استفاده می شود و قطر آن با توجه به نوع میلگرد و طول دهانه ، فاصله تیرچه ها ، ارتفاع خرپای تیرچه و ضخامت بتن پوششی ، همچنین فاصله های جوشکاری عرضی ، از 6 تا 12 میلیمتر متفاوت است
در بعضی از انواع تیرچه ها ، از تسمه یا ورق به جای میلگرد بالایی استفاده می شود. جدول زیر به عنوان راهنمای تعیین میلگرد بالائی تیرچه های غیر ماشینی توصیه می شود:


تا دهانه 3 متر    6 میلیمتر
دهانه 3 متر تا 4 متر     8 میلیمتر
دهانه 4 متر تا 5.5 متر     10 میلیمتر
دهانه 5.5 متر تا 7 متر     12 میلیمتر

میلگرد کمکی اتصال : این میلگرد ، به منظور مهار کردن میلگردهای کششی و امکان استقرار بیش از دو میلگرد کششی در ناحیه پاشنه تیرچه ، به کار برده می شود.
قطر میلگردهای کمکی اتصال ، 6 میلیمتر و طول آنها در حدود فاصله میلگردهای کششی است. میلگردهای کمکی اتصال در فواصل 40 تا 100 سانتیمتری از یکدیگر نصب می گردند. در بعضی از کارخانه های تولید تیرچه که جهت قالب بتن پاشنه از ناودانی استفاده می شود ، معمولا بتن پاشنه تا انتهای میلگرد کششی ادامه می یابند. در این موارد ، بهتر است میلگرد کمکی در فاصله 12 سانتیمتری از دو انتهای میلگرد کششی نصب شود تا هنگام اجرای سقف ، و در صورت شکستن دو سر تیرچه جهت نمایان شدن میلگردهای کششی ، خرپا صدمه نبیند.

جوشکاری : اتصال میلگردهای عرضی و اعضای بالایی و زیرین خرپای تیرچه ، معمولا توسط نقطه جوش تامین می گردد. البته می توان از هر نوع عمل جوشکاری مناسب ، جهت اتصال اعضای خرپا استفاده کرد ، مشروط بر آنکه در مرحله جوشکاری ، از سطح مقطع اعضای خرپای تیرچه کاسته نشود ، مشخصات مربوط به جوشکاری باید مطابق آئین نامه های معتبر داخلی یا خارجی باشد.
طبقه بندی:
برچسب ها: میلگرد بالائی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 03:15 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 15 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic