پس از تعیین با توجه به سهم هر سنگدانه ، وزن آن مشخص می گردد و با توجه به ظرفیت جذب آب هر نوع سنگدانه می توان وزن خشک هر کدام و آب کل را تعیین کرد . وزن مخصوص بتن تازه نیز از جمع اوزان اجزاء بتن بدست می آید ( بصورت محاسباتی ( در عمل پس از ساخت مخلوط آزمون با توجه به نتیجه محاسبات و اطلاعات حاصله مانند اسلامپ ، کارآئی و مقاومت و وزن مخصوص بتن میتوان اصلاحات لازم را در محاسبات به انجام رسانید و طرح اختلاط را نهائی کرد. امریکائی ها نیز در ACI 211.1 و ACI 211.2 و ACI 213 R سه روش را برای طرح اختلاط بتن سشبکدانه و یا نیمه سبکدانه توصیه نموده اند :

1. روش حجم مطلق : در این روش عملا" پس از تعیین آب آزاد ، سیمان ، سنگدانه درشت خشک و اشباع ، ازفرمول حجم مطلق استفاده نموده و وزن ماسه اشباع با سطح خشک بدست می آید . این روش برای بتن معمولی ، نیمه سبکدانه و تمام سبکدانه قابل اجراست . مشکل عمده در این حالت تعیین مقدار چگالی اشباع با سطح خشک سبکدانه ها و ظرفیت جذب آب آنهاست . علاوه بر آن عملا" یک اشکال مفهومی نیز در این حالت وجود دارد و آن اینکه آیا اصولا" در هنگام ریختن و گیرش بتن ، سبکدانه ها به مرحله اشباع با سطح خشک رسیده اند که بتوان از چگالی اشباع با سطح خشک آنها برای تعیین حجم اشغال آنها در بتن استفاده نمود . از آنجا که تفاوت حالت واقعی با فرضی گاه خیلی زیاد است . استفاده از این روش بویژه اگر قرار باشد وزن اشباع با سطح خشک و چگال مربوط در فرمول حجم مطلق بکار رود محل تأمل است مگر اینکه از یک چگالی یا وزن دیگر با توجه به جذب آب واقعی در این حالت استفاده نمود که روش بسیار دقیقی حاصل می گردد . امروزه سعی شده است با این روش به طرح اختلاط مناسب دست یافت . مثلا" در روش های اروپائی که این مشکل وجود دارد سعی می شود از جذب آب و چگالی نیم ساعته ، 1 ساعته یا 2 ساعته و حتی 4 ساعته استفاده گردد.
آنچه در اینجا اهمیت دارد آنست که در هنگام گیرش نسبت آب به سیمان واقعی چقدر است و با دانستن اینکه آبهای موجود در بتن ، در سنگدانه یا خمیر سیمان است به این نتیجه رسید که آب آزاد واقعی چیست و چقدر می باشد . مسلما" کارآئی و اسلامپ را آب آزاد مربوط به زمانهای کوتاهتر مثل 15 دقیقه یا 30 دقیقه تعیین می کنند . این امر مستلزم آنست که رژیم جذب آب سبکدانه را بدانیم و در هر حالت چگالی سبکدانه را محاسبه کنیم .


2. روش حجمی ( Volumetric) :
در روش حجمی از یک مخلوط آزمون با مقادیر تخمینی استفاده می شود ( آب ، سیمان ، سنگدانه ریز و درشت ( . پس از ساخت مخلوط آزمون و انجام آزمایشهای لازم مانند : اسلامپ ، درصد هوا و وزن مخصوص بتن تازه و مشاهده قابلیت تراکم ، ماله خوری و کارآئی ، خصوصیات دیگر نیز می تواند در زمانهای بعد بدست آید ( مثل مقاومت و ..... ( . اما پس از ساخت بتن و اندازه گیری وزن مخصوص بتن تازه ، با توجه به وزن مصالح مورد استفاده در ساخت بتن ، حجم بتن حاصله تعیین می شود . حجم محاسباتی بتن نیز قبلا" مشخص شده است و لذا و اصلاح در مخلوط برای یکی شدن این ها صورت می گیرد . مسلما" باید اهداف مقاومتی و دوام نیز تأمین گردد . در اینجا نیز مشکل چگالی ذرات و جذب آب وجود دارد که معمولا" رطوبت و چگالی موجود مد نظر قرار می گیرد . لازم به ذکر است که این روش برای بتن های نیمه سبکدانه و تمام سبکدانه کاربرد دارد. همچنین در این روش از حجم سنگدانه ها بصورت شل استفاده می گردد .

3. روش وزنی یا فاکتور چگالی ( Weight Method or Specificgravity factor Method ) :

این روش صرفا" برای سبکدانه درشت و ریز دانه معمولی کاربرد دارد یعنی صرفا" برای بتن نیمه سبکدانه مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش از فاکتور چگالی بجاب چگالی ذرات سبکدانه استفاده می شود . فاکتور چگالی تعریف خاصی است که فقط در ACI 211.2 ( در ضمیمه A ( آمده است و با تعریف چگالی تفاوت دارد . S فاکتور چگالی بصورت زیر می باشد. C وزن سبکدانه ( خشک یا مرطوب ( و B وزن پیکنومتر پر از آب و A وزن پیکنومتر پر از آب و سبکدانه می باشد.
بنابراین در این تعریف وضعیت رطوبتی مشخص نیست و میتواند از حالت خشک تا کاملا" اشباع انجام شود اما باید وضعیت رطوبتی در هر مورد گزارش شود یعنی بگوئیم فاکتور چگالی برای سبکدانه ای با رطوبت معین برابر S می باشد . با توجه به روند معمولی طرح اختلاط امریکائی ، مقدار آب آزاد ، نسبت آب به سیمان ، مقدار سیمان ، وزن سبکدانه درشت خشک و مرطوب بدست می آید که در این رابطه مدول زیری ماسه و حداکثر اندازه سنگدانه ها و کارآئی مورد نیاز کاربرد دارد . جذب آب سبکدانه می تواند طبق دستورهای استاندارد موجود و یا ضمیمه B مربوط به ACI 211.2 مشخص شود که بر این اساس آب کل بدست می آید . در این روش نیز باتوجه به وزن یک متر مکعب بتن مقدار ماسه بدست می آید و بتن مورد نظر با اصلاحات رطوبتی ساخته شده و حک و اصلاح لازم بر روی مقادیر بدست آمده صورت می گیرد تا بتن مطلوب حاصل شود .

 

روش های كلی تولید بتن سبك :

-روش اول : از مصالح متخلخل سبك با وزن مخصوص ظاهری كم بجای سنگدانه معمولی كه تقریبا دارای چگالی 6/2 می باشد استفاده می كنند .

-  روش دوم : بتن سبك تولید شده در این روش بر اساس ایجاد منافذ متعدد در داخل بتن یا ملات می باشد كه این منافذ باید به وضوح از منافذ بسیار ریز بتن با حباب هوا متمایز باشد كه بنام بتن اسفنجی ، بتن منفذ دار و یا بتن گازی یا بتن هوادار می شناسند .

- روش سوم : در این روش تولید ، سنگدانه ها ی ریز از مخلوط بتن حذف می شوند . بطوریكه منافذ متعددی بین ذرات بوجود می آید و عموما از سنگدانه های درشت با وزن معمولی استفاده می شود . این نوع بتن را بتن بدون سنگدانه ریز می نامند .

نكته : كاهش در وزن مخصوص در هر حالت به واسطه  و جود منافذ یا در مصالح یا در ملات و یا در فضای بین ذرات درشت موجب كاهش مقاومت بتن می شود

فن آوری تولید بتن سبك

كف مورد نیاز برای تولید بتن سبك در دستگاه خاصی به عنوان كف ساز (فوم ژنراتور) تولید می شود فوم تولید شده در داخل همزن (میكسر) با سیمان ، آب و در صورت نیاز  ماسه تركیب می شود

پس از اینكه تركیب به صورت كامل آماده شد بتن آماده شده را میتوان با توجه به نیاز مشتری به اشكال مختلف در قالب های مورد نظر ریخت برای اینكه بتن سبك به گیرش لازم برای استفاده در سازه ها برسد پس از گیرش اولیه بتن سبك را  میتوان برای اینكه آمادگی استفاده در سازه ها را داشته باشد از غالب خارج نموده و توسط خط بخار دهی و یا در دمای محیط به استحكام  لازم بتن رساند.

كلا روش عمل آوری بتن سبك شبیه بتن معمولی می باشد. بدیهی است در صورت استفاده از دیگ بخار سرعت خشك شدن بتن بیشتر از دمای محیط است. ویژگیهای كیفی محصولات بتنی با اسفاده از روش مورد اشاره تفاوت خاصی با سایر روشهای تولید بتن سبك اعم از گازی (كه از روش اتوكلاو استفاده میكنند) تفاوتی ندارد همانطور كه توضیح داده شد روش تولید بتن كفی و تجهیزات تولید آن به مراتب ساده تر از سایر روشهای تولید بتن سبك در جهان میباشد علاوه بر این محصولات تولیدی آن 50-30 درصد (بستگی به بهای سیمان در بازار دارد) ارزانتر از بهای بتنهای سلولی گازی میباشد. این نوع بتن با نام هبلكس به بازار عرضه می شود. هزینه سرمایه گذاری در تولید بتن سبك به مراتب ارزانتر (10تا 15 برابر) از بتن گازی میباشد. این ویژگی یكی از عوامل تعیین كننده در انتخاب روش تولید بتن میباشد میزان مصرف مایع اولیه تولید كف با توجه به وزن بتن سبك تولید شده از50/1 50/2 لیتر در هر متر مربع می باشد. این مایع از نظر زیست محیطی خنثی و غیر قابل اشتعال و كاملا با محبط زیست سازگار است بهای كنونی مایع تولید فوم 10000 ریال می باشد همان طور كه قبلا توضیح داده شد مصالح مورد نیاز برای تولید بتن  سبك سیمان ، ماسه ، آب، مایع تولید كف می باشد

این فن آوری امكان تولید مصالح ساختمانهای بتنی را می دهد كه عایق حرارتی و صوتی بسیار خوبی می باشد.  توان تولید محصولات با وزن بین 1200-300 كیلو در متر مكعب بتن سبك با مقاومت فشاری متفاوت امكان پذیر می باشد

امكانات مورد نیاز برای تولید خط بتن سبك :

 1-     فضا برای نگهداری ماسه

2-     نوار نقاله جهت حمل ماسه

3-     سیلوی ماسه و وسیله اندازه گیری خروجی آن

4-     سیلوی سیمان و وسیله اندازه كیری خروجی آن

5-     دستگاه تولید كننده كف

6-     تجهیزات تولید بتن سبك

7-     واحد استقرار قالب ها

طبقه بندی:
برچسب ها: بتن سبک تاریخچه خواص ویژگی معایب،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic