قالب بندی سقف
در ایران سقف های مختلفی وجود دارد كه رایج ترین آنها سقف تیرچه بلوك یا دال بتنی یا بتن پیش ساخته می باشد .  دال های پیش ساخته نیازی به قالب ندارند ولی در مورد سقف های تیرچه بلوك یا دالهای بتونی ریخته شده در محل برای هر كدام احتیاج به قالب بندی مخصوص می باشد .
سقف های بتنی ریختهشده در محل نیاز به قالب بندی محكم تری می باشد معمولا از به هم میخ كردن تخته ها وتشكیل صفحه ای به ابعاد مورد نیاز استفاده می كنند كه این تخته ها را روی دار بست های چوبی قرار داده آنگاه شبكه های آرماتور بندی را روی آن قرار میدهند وبتن ریزی انجام می شود .
بعد از اتمام كار هم سطح كردن دیوار دستور قالب بندی سقف توسط مهندس كارگاه داده شد و كارگران آرماتور بند شروع به انجام این كار كردند.
البته سقف اجرا شده در این پروژه سقف تیرچه بلوك بود وتنها از شمعهایی درزیر تیرچه ها استفاده شد چرا كه قالب بندی سقف تیرچه بلوك منحصر به استفاده از همین شمعها می باشد.

سقف تیرچه بلوك
اجزای تشكیل دهنده سقف تیرچه بلوك عبارتند از تیرچه – بلوك – میلگرد ممان منفی – میلگرد حرارتی – كلاف عرضی – قلاب اتصال – بتن پوششی  متداولترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتونی می باشد كه با قالب سفالی  ریخته وعرضه میگردد.
تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می شوند خرپااز سه قسمت تشكیل می شود.
1- میلگردهای كف خرپا كه تعداد وقطر آن با محاسبه تعیین میشود وباید از لحاظ طول وتعداد ونوع میلگرد كاملا مطابق نقشه باشد برای ا ین كه میلگردها موقع بتن ریزی جا به جا نشود بهتر است آنها را بوسیله یك یا چند میلگرد عرضی به همدیگر جوش بدهند .
2 - میلگرد فوقانی خرپا كه از  میلگرد 8یا10یا12آجداربوده و معمولا داخل  بتن سقف و میلگردهای حرارتی قرار می گیرد.
3- میلگردهای مارپیچ یا میلگردهای مهاری خرپا كه میلگرد كف را به میلگرد  فوقانی متصل  می نماید.متداولترین نوع خرپا از میلگرد ساخته می شود.
این خرپارا درداخل قالب فلزی یاسفالی قرارمیدهند آنگاه بتن باعیار 400یا450 كیلوگرم برمترمكعب سیمان ومصالح سنگی ریزدانه تهیه نموده و قالب را كه درحدود cm10پهنا وcm4ارتفاع دارد از این بتن پر كرده و آنرا ویبره میكنند .
بعد از سخت شدن بتن آنرا از قالب جدا كرده وچند روز در حوضچه های آب قرار داده آنگاه از آن استفاده میكنند درهر  حال چه قالب سفالی وچه قالب فلزی باشد تیرچه باید چند روز در حوضچه ها ی آب نگهداری شود .حمل و نقل و انبار كردن تیرچه ها
حمل ونقل وانباركردن تیرچه ها باید با دقت انجام شود زیرا دراثر كوچكترین بی احتیاطی در موقع حمل ونقل ویا انباركردن آنها ممكن است تیرچه شكسته
ویاترك بخورد ودرموقع نصب نیزتركها مشاهده نشده ودردرازمدت موجب خسارت جبران ناپذیر بشود . درموقع حمل ونقل بهتراست از میلگردهای فوقانی بعنوان دستگیره استفاده شود وبهتراست كه بوسیله دونفر كارگر دوسرتیرچه گرفته شده . در موقع انبار كردن تیرچه ها باید زیر آنرا كاملا مسطح نموده وآنها را در كنار هم قرار دهیم آنگاه روی تیرچه های ردیف اول را حداكثر بفاصله یك متر به یك متر چوب چهار تراش قرار داده وتیرچه ردیف بعد را روی آن قراردهیم  البته باید دقت شود كه كلیه چهار تراشهای هر ردیف در یك محور واقع شوند.
بعد از خریداری كردن و انتقال تیرچه ها به محل كارگاه به همین روش  همه تیرچه ها انبار شدند البته به دستور مهندس كارگاه روزانه دو تا سه بارهمه تیرچه ها را آبپاشی می كردند.
بلوك
بعد از انتقال تیرچه ها به محل كارگاه مجددا به دستور مهندس كارگاه  بلوكهای سقفی خریداری شد وبه وسیله یك دستگاه كامیون به محل كارگاه انتقال داده شدند.
بلوكهای مورد استفاده شده در سقفهای تیرچه بلوك معمولا بتونی یا سفالی است و هیچ گونه باری را تحمل نمی كنند و فقط به عنوان قالب مورد استفاده قرار می گیرند.
بلوكهای سفالی از لحاظ وزن سبك تر بوده و بار كمتری را به ساختمان واردمی نمایند عرض بلوكها معمولا40سانتیمتر بوده گاهی نیز آنها را تا 60سانتی متر هم میسازند و ارتفاع آن تابع ضخامت سقف بوده و بین 20تا 25 سانتیمتر است بلوك باید طوری طراحی شوند كه به راحتی قابل حمل ونقل بوده  و زایده های تعبیه شده در ان به راحتی روی قسمت بتنی تیرچه قرار بگیرند.
ایجاد درز یا زائدگی در بلوكهای سقفی باعث قفل و بست شدن بلوك با قسمت بتونی تیرچه می شود كه این قفل و بست شدن تا زمان اجرای سقف از حركت و جابجایی بلوكها در جهت عمود برتیرچه و یا به سمت پایین جلوگیری می كند.

میلگرد های ممان منفی
اگر دو تیرچه به یك تیر یا شناژ ختم شوند میلگرد فوقانی تیرچه ها را بوسیله قطعه میلگردی به طول 2تا5/2 متر به همدیگر متصل می كنند قطر این  میلگردها بوسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا از میلگردی به قطر 8یا10یا 12 استفاده می شود .
در آخرین دهانه ای كه تیرچه به یك تیر یا شناژ ختم می شود نیز میلگردی را بصورت گونیا خم نموده و قسمت كوتاه گونیا را داخل آهنهای تیر یا میلگردهای تیر بتونی قرار داده و قسمت مستقیم را روی میلگرد فوقانی تیرچه گذاشته و  چند جای انرا با سیم ارماتور بندی می بندند به این قطعات میلگرد ممان منفی میگویند .
استفاده از میلگردهای ممان منفی در سقفهای تیرچه بلوك الزامی است .
میلگردهای حرارتی:
بعد از اتمام سقف و گذاشتن كلیه آهنها یك سری میلگرد در جهت عمود بر میلگردهای بالای تیرچه به فاصله تقریبی 25الی 40 سانتیمتر قرار می دهند  قطر این میلگردها به وسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا میلگردی با قطر 6 یا 8یا 10میلیمتر می باشد .
به این آهنها میلگرد حرارتی می گویند  . این میلگردها باید به كلیه آهنهای  تیرچه بوسیله سیم آرماتوربندی بسته شوند .

كلاف عرضی(شناژ مخفی)
استفاده از كلاف عرضی در سقفهای تیرچه بلوك الزامی می باشد. از دهانه های 2/4 متر به بالا ودر وسط دهانه بین بلوكها و عمود بر جهت تیرچه  فاصله ای در حدود حداقل 10 سانتی متررا در نظر می گیرند و زیر این فاصله را تخته بندی می كنند.
درون این فاصله حداقل 2 میلگرد به قطر 10میلیمتر یكی بالا ویكی در پایین  قرار می دهند میلگرد بالا را به میلگردهای بالایی تیرچه می بندند و میلگرد پایینی را هم به آهنهای مارپیچ تیرچه متصل می نمایند واین فضای بوجود امده  بعد از انكه بوسیله بتن پر شد مانند تیری عمود بر تیرچه ها قرار گرفته ودر مقابل ممانهای بوجود امده در وسط تیرچه مقاومت خواهد نمود .
به این تیرتعبیه شده در وسط تیرچه ها كلاف عرضی یا شناژ مخفی می گویند.
برای دهانه های بیش از 6متر دو عدد كلاف عرضی با فاصله های مساوی در نظر گرفته می شود .
برای اطمینان بیشتر بهتر است كلاف عرضی را از دهانه های 5/2 متر به بالا ایجاد نماییم.

قلاب اتصال
برای جلوگیری از حركت سقف در اثر نیروی زلزله میلگردی را كه قطر ان  با محاسبه تعیین میشود و معمولا از میلگرد 12یا 14 می باشد   خم می كنند و بوسیله آن تیرچه ها را به شناژ افقی روی سقف متصل میكنند.

بتون ریزی سقف
پس از چیدن تیر چه ها وبلوكها و بستن میلگردهای ممان منفی و میلگردهای حرارتی و گذاشتن قلاب اتصال و ایجاد شناژ مخفی  نوبت به عملیات بتون ریزی سقف رسید.
قبل از بتن ریزی یك بار دیگر كلیه آرماتورهای سقف توسط مهندس كارگاه كنترل شد وبیشتر دقت می شد كه فاصله ارماتورها از همدیگر بصورت یكنواخت باشند.
بعد از كنترل فاصله ارماتورها از همدیگر اقدام به بتون ریزی شد
بتون ریزی طوری برنامه ریزی شده بود كه كلیه بتن سقف در یك روز ریخته شد.
ضخامت بتن روی سقف باید كاملا یكنواخت باشد ودر ضمن بتون ریزی و قبل از انكه بتن كاملا سخت شود روی انرا بوسیله ماله كشی صاف وتخت می كنند روز قبل از بتن ریزی به دستور مهندس كارگاه یك دستگاه كامیون مسئول اوردن  مصالح لازم از قبیل شن وماسه به محل كارگاه شد.
روز بتن ریزی دو نفر كارگر شن و ماسه وسیمان را بوسیله فرغون درون
میكسر می ریختند و یك نفر كارگر كه مسئول هدایت میكسر بود اب را بوسیله سطل درون دستگاه می ریخت البته تعداد سطلهای اب در ابتدای شروع كار توسط مهندس كارگاه تعیین شد.
بعد از اماده كردن بتن انرا بوسیله دستگاه بالابربه محل بتن ریزی روی سقف انتقال می دادند وپس از ریختن بتن در محلهای مربوطه توسط یك دستگاه ویبراتور بتن ریخته شده را ویبره می كردند .
در انتها نیز یك نفر بتن ریخته شده را ماله كشی كرد تا سطحی صاف و هموار بوجود اورد.
عملیات بتن ریزی تا عصر همان روز ادامه و خاتمه یافت.طبقه بندی:
برچسب ها: قالب بندی سقف،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic