آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ
ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ از ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده ﮔﺮدد. آﻣﺎده‬ ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻗﻮاره ﻛﺮدن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:‬ ﻛﺎر ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺨﻴﻢ و ﻟﻮﺣﻪ( و ﺧﺮد ﺷﺪه. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻛﺎر ﺷﺪه‬ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺒﺎﻳﺪ از 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ‬ ﻻﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از 8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﺲ از‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:‬

روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬

‫1. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ      ‫2. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ مته      ‫3. روش اﻧﻔﺠﺎری‬
‫اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻠﻮك ﺳﻨﮓ )ﻛﻮپ(، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه‬ ﻣﻌﺪن دارد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭼﻨﺪ روش ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺪن را ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ‬
‫اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺮش ﺑﺎ ﺳﻴﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ روی‬ ﺳﻨﮓ. اﻳﻦ ﺳﻴﻢ از ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﻮﻻدی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی )ﺳﻴﮕﻤﻨﺖ-‬ ﻫﺎ( ﻛﻮﭼﻚ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮش را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. در‬ اﺛﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﺳﻴﻢ روی ﺳﻨﮓ، ﺷﻜﺎﻓﻲ در آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﻢ ﺑﻪ‬ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭼﺮخ ﻣﺘﺤﺮك ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻧﻴﺮو ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺮ روی رﻳﻞﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮش، در ﺟﻬﺖ ﺳﻴﻢ آب ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺳﻴﻢ را ﺧﻨﻚ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ذرات‬ ﺳﻨﮓ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را ﺑﺸﻮﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﺰاﻳﺎی زﻳﺎدی دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ‬ ﻣﻲﺗﻮان به افزایش سرعت تولید ، کاهش سر و صدا در هنگام عملیات ، افزایش ارزش بلوک سنگ و حفظ محیط زیست اشاره کرد.
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﻣﺘﻪ‬
‫در اﻳﻦ وش از ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻮد ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﭘﻴﺴﺘﻮن متحرک اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای‬‫ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ساﻗﻪ، ﻣﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ می کند. ﺑﺪﻳﻦ ترتیب ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺑﻪ درون ﺳﻨﮓ‬ ‬راﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد و آن را میﺷﻜﻨﺪ. اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺘﻪ و ﻧﻮع آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذی آن دارد. در اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﺳﺮ و ﺻﺪای اﻳﺠﺎد ﺷﺪه زﻳﺎد‬ ‫اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺳﻮی دیگر آﺳﻴﺐ ﺑﻪ محیط زﻳﺴﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ.‬ ‫

روش اﻧﻔﺠﺎری‬
‫ﺷﻴﻮه انفجاری روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه و غیر اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺿﻤﻦ ﻫﺪر دادن‬ بخش عظیمی از ذخایر و تبدیل آنها به لاشه ، منجر به تولید سنگ های نامطلوب از نظر شکل هندسی به همراه درز و شکاف های ناشی از تاثیر انفجار می شود.طبقه بندی:
برچسب ها: آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ‬ و روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:36 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic