حوزه های آبخیز ایران به همراه کد حوزه ها به نقل از سایت تخصصی مهندسی آب و خاک soil-water

زاب كوچك ازحدحوزه آبریز دریاچه ارومیه تا حدشمالی حوزه آبریز سیروان

211

زاینده رود از پل مارنان تا خروجی دشت لنجانات(سد نكوآباد)

4215

زاینده رود از چم كهریز تا محل سد زاینده رود

4217

زاینده رود از چم كهریز تا محل سد زاینده رود

4217

زاینده رود از سد نكوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم كهریز)

4216

زاینده رود از سد نكوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم كهریز)

4216

زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ

4219

زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ

4219

زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نكوآباد به استثناء حوزه آبریز رودخانه های دشت كرون و مهیار شمالی بتن

42151

زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نكوآباد به استثناء حوزه آبریز رودخانه های دشت كرون و مهیار شمالی

42151

زاینده رود از محل سد آبشار تا ورود به دشت اصفهان(پل مارنان)

4214

زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه) مقالات علمی

4211

زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه)

4211

زایندهرود از محل روستاهای سیان واژیه تا محل سد آبشار

4213

زرینه رود

3032

زرینه رود از مصب تا محل سد انحرافی نوروزلو

30321

زرینه رود در بالا دست سد زرینه رود

30323

زرینه رودازبالادست رودخانه آجرلوتامحل روستای قزكربی(ایستگاه هیدرومتری)

303223

زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتاپایین دست تلاقی رودخانه آجرلو

303221

زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتاپایین دست تلاقی رودخانه آجرلو

303221

زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتامحل سدذخیره ای زرینه(شهیدكاظمی)

30322

زرینه رودازمحل سدزرینه رودتامحل سقزچای وجیغاتوچای(خرخره چای)

303232

زرینه رودبین روستای قزكربی وسد ذخیره ای زرینه رود

303224

زنجان رود

1323

زنجان رود

1323

زنوزچای

11434

زولاچای

3011

زولاچای از محل تلاقی دیرعلی چای تا پایین دست تلاقی رودخانه سرهان (ایستگاه چهریق علیا)

30113

زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو )

30111

زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو )

30111

زولاچای در بالادست ایستگاه چهریق علیا

30114

زیلبرچای از تلاقی با قطورچای تا پایین دست تلاقی زنوزچای

11432

زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای

11433

زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای

11433

ساروق چای تا محل ورود به دریاچه سد

303231

سراب قره چای (رودخانه شرا) از سرچشمه تا روستای عمرآباد

41224

سرآب حوزه آبریزرودخانه دهك و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران)

46772

سرآب حوزه آبریزرودخانه دهك و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران)

46772

سرآب رودخانه شام كن دربالادست روستای سنكرد(خروجی دشت قلعه میدان)

4764252

سرآب رودخانه شام كن دربالادست روستای سنكرد(خروجی دشت قلعه میدان)

4764252

سرچشمه حوزه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو)

466322

سرچشمه حوزه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو)

466322

سرداب رود

1428

سرداب رود از مصب تا ورود به دشت (زوات)

14281

سرداب رود بین ایستگاه والت تا محل آبادی رودبارك (ورود به دشت)

14283

سرداب رود در بالادست آبادی رودبارك

14284

سرداب رود زوات تا خروجی كلاردشت (ایستگاه والت)

14282

سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذكر)

4764262

سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذكر)

4764262

سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند

4764522

سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند


 

سفیدرود از محل سد تاریك تا سد سفیدرود به استثناء حوزه های آبریز رودخانه های تاریك و توتكابن

13131

سفیدرود از محل سد تاریك تا محل سد سفیدرود

1313

سفیدرود از محل سد سنگر تا محل سد تاریك

1312

سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوزه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت

13111

سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوزه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت

13111

سفیدرود بزرگ

13

سفیدرود بین سدهای سنگر و تاریك به استثناء حوزه های آبریز رودخانه های ذیلكی و فیره رود

13121

سقزچای

303234

سنیخ چای

30532

سوجاس رود ( رودخانه خونین )

13253

سوجاس رود ( رودخانه خونین )

13253

سیاه رود تا تلاقی با رودخانه دماوند (رودخانه های آه و ایرا)

415332

سیاهكل رود ( خشكه رود )

14162

سیروان از حد حوزه آبریز قزلچه سو تا حد حوزه آبریز هواسان رود

212

سیمینه رود

3031

سیمینه رود از جهان آباد تا كوشك آباد (كبودرآهنگ )

412232

سیمینه رود از جهان آباد تا كوشك آباد (كبودرآهنگ )

412232

سیمینه رود از سرچشمه تا تلاقی با رودخانه قره چای

41223

سیمینه رود از كوشك آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای

412233

سیمینه رود از كوشك آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای

412233

سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30312

سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30312

سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد)

30311

سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد)

30311

سیمینه رود در بالادست تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30313

سیمینه رود وزرینه رود تا حوزه آبریز صوفی چای

303

سیمینه رود(قره چای)ازبالادست تلاقی قوری چای تا تلاقی دورودخانه    آبشینه و سرخ آباد

412235

سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان)

412231

سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان)

412231

شاخه رامون

45131

شاخه رامون

45131

شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار)

24235

شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار)

24235

شرق گیلان از شم رود تا صفارود

141

شفارود

1219

شلمان رود ( مجموع شلمان رود و رودخانه املش )

1413

شهرچای

3015

شهرچای ازمصب تا4كیلومتری پایین دست تلاقی رودخانه كاسه لووبرده سو

30151

شهرچای تا محل تلاقی با رودخانه آیدوغموش

13222

شهرچای در بالادست تلاقی كاسه لو و برده سو

30152

شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر)

26163

شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر)

26163

شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب

47123

شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب

47123

شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوزه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد

47121

شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوزه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد

47121

شیرود

1424

صفارود

1421

صوفی چای (گپی چای )

3041

صوفی چای از بالادست جوان چای تامحل روستای علویان(سدعلویان)

30412

صوفی چای تا بالا دست تلاقی جوان چای )

30411

صوفی چای دربالا دست سد علویان

30413

ظالم رود ( زارم رود )

1532

عرب دریاچه ارومیه ازحوز ه آبریز رودخانه رو تاحدحوزه آبریز گادارجای

301

غرب دریاچه نمك از حد دریاچه نمك تا محل تلاقی قره چای وقمرود   (شمال غرب كوه سپررستم)باستثنا، حوزه آبریزرودخانه های كبار،دره باغ وفردو

4121

غرب دریاچه نمك از حد دریاچه نمك تا محل تلاقی قره چای وقمرود   (شمال غرب كوه سپررستم)باستثنا، حوزه آبریزرودخانه های كبار،دره باغ وفردو

4121

غرب سهند از صوفی چای تا حد حوزه آبریز آجی چای

304

غرب مازندران از صفارود تا حدشرقی حوزه آبریز رودخانه چالوس

142

فیره رود

13123

قازان چای

1145

قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه كله وعمارت)

412243

قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه كله وعمارت)

412243

قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب

412242

قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب

412242

قره چای از عمرآباد تا محل روستای شیرین آباد

412241

قره قوم

60

قطورچای

1141

قطورچای از بالادست تلاقی آق چای تاچهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی

11431

قطورچای از بالادست تلاقی قازان چای تا پایین دست تلاقی هندوان چای

1146

قطورچای از پایین دست تلاقی هندوان چای تا پایین دست رودخانه      چلیك(آبادی قطور)

1147

قطورچای از چهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق )

1144

قطورچای از چهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق )

1144

قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تا تلاقی  آق چای

1141

قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تاپایین دست تلاقی رودخانه آق چای

1142

قطورچای بین آق چای و چهاركیلومتری بالادست روستای اوغلی به استثنا حوزه زیلبرچای

11432

قطورچای دربالادست آبادی قطور

1148

قلعه جای

13243

قلعه چای

3042

قم رود از بالادست تلاقی با شور تا تلاقی دو رودخانه خمین و گلپایگان به استثنای دربند شور

412343

قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم

41231

قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم

41231

قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور

412341

قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور

412341

قمرود از سد 15خرداد تا محل تلاقی رودخانه های گلپلیگان و خمین

41234

قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم

41232

قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم

41232

قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد

41233

قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد

41233

قمرود تا تلاقی با قره چای

4123

قوزقان چای در داخل كشور

6013

قوزقان چای در داخل كشور

6013
طبقه بندی:
برچسب ها: حوزه های آبخیز ایران،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 06:51 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic