‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ :  ‬اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوﻣﻲ‬ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻗﺮار دارﻧﺪ،‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.‬

•    ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺘﺒﻠﻮر ( ﺗﺮاورﺗﻦ - ‪ : Travertine‬) وﻗﺘﻲ آب ﺣﺎوی ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻲﮔﺬارد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق‬ در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم رخ دﻫﺪ، ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از آن ﺗﺮاورﺗﻦ ( اﻳﻦ ﻧﺎم‬ از ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻳﻮﻣﻲ واﻗﻊ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻏﺎرﻫﺎ رخ‬ ‫دﻫﺪ، اﺳﺘﺎﻻﻛﺘﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻻﻛﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ( دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﺮه ای ) و ﺑﻠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و‬ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪای دارد. اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ‬ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﭼﻚ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ‬ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺗﺮاورﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻮه‬ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار‬ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ روﺷﻦ‬ و ﺗﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬
•    ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ‬ ﻣﺎﻧﺪه از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻛﺜﺮاً ﺧﺎك رﻳﺰ ﻧﻴﺰ در‬ تشکیل سنگ آهک استخوانی شرکت می کند به همین دلیل سنگ بریده شده حالت صیقلی ندارد.
•    سنگ آهک ریز بلورین: این سنگ از بلورهایی چنان کوچک تشکیل شده که فقط با بزرگنمایی قابل تشخیص اند. سنگ آهک بلورین و تراورتن صیقل پذیرند به همین دلیل گاه به عنوان مرمر نیز شناخته می شوند.طبقه بندی:
برچسب ها: اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 04:27 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic