آزمون سه محوری (Triaxial)

- استاندارد ASTM D4767-88 & D2850-87

هدف این آزمایش نیز تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است آزمایش سه محوری نسبت به آزمایشهای دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتمادتری برای تعیین مقاومت برشی خاکها می باشد . دلیل آن اینست که در آزمایش برش مستقیم خاک به اجبار از محل درزبین دو قسمت جعبه گسیخته می شود ولی در آزمایش سه محوری خاک از محل ضعیفترین صفحه خود گسیخته می شود.

این آزمایش به سه شکل به شرح ذیل انجام می گیرد:

    ●   درحالت تحکیم یافته زهکشی شده (CD)

      ●   درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده(CU)

      ●   درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده(UU)

 

روند کلی این آزمایش به این صورت است که یک نمونه خاک که اغلب ارتفاع آن دو برابر قطر آن است درون محفظه ای قرار گرفته و سپس تحت تاثیر یک فشار همه جانبه قرار می گیرد که دراین حالت اگر قصد تحکیم نمونه را داشته باشیم شیرهای خروج آب بازنگداشته می شود تا نمونه تحکیم شود و فشار منفذی به صفر برسد. پس از این مرحله با اعمال بار قائم  نمونه به گسیختگی می رسد دراین حالت اختلاف بار قائم و بار همه جانبه که به تنش انحرافی معروف است باعث گسیختگی نمونه می شود درصورتی که قصد زهکشی نمونه وجود داشته باشد در این مرحله نیز شیرهای خروج آب باز نگه داشته می شود.

این آزمایش نیز با فشارهای جانبی مختلف انجام می شود سپس دوایر موهر  حاکم بر هرکدام از آزمایشها در یک دستگاه مختصات ترسیم شده و پوش این  دوایر رسم می شود، شیب این خط زاویه اصطکاک داخلی خاک وعرض از مبداء آن چسبندگی خاک می باشد.

همچنانکه در توضیحات آزمایش برش مستقیم گفته شد. این آزمایش هم بر اساس تئوری موهر کلمب قرار دارد با این تفاوت که این آزمایش تشابه بسیار زیادی با رفتار خاک در محل داشته و گسیختگی در ضعیفترین سطح اتفاق می افتد.

در این آزمایش. فشار همه جانبه نماینده فشار جانبی خاک در محل واقعیش است و معمولا معادل مقدار تقریبی K0γz انتخاب می شود که K0 ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون γ وزن مخصوص المان خاک و z عمق المان در این آزمایش است. در این آزمایش نمونه أی از خاک با مشخصات استاندارد برداشته شده. یک غشاء ظریف و نازک دور ان کشیده می شود و سپس در داخل محفظه استوانه شکلی از جنس پلاستیک یا شیشه که معمولا مملو از آب یا گلیسیرین است. قرار می گیرد (البته گاهی نیز از هوا استفاده می شود.) برای آنکه نمونه تحت برش گسیخته شود. یک تنش محوری از طریق یک بازوی قائم که برای اعمال بار نصب شده، به نمونه اعمال می شود. این تنش ، تنش انحرافی نمام دارد. به طور کلی آزمایش‌ها به دو صورت انجام می‌گیرد :

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمون سه محوری (Triaxial)،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:17 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش : ضریب باربری کالیفرنیا C.B.R

هدف از آزمایش :
تعیین نسبت مقاومت مكانیكی خاك مورد آزمایش نسبت به مقاومت سنگدانه كالیفرنیادر ازای نفوذ MM2.5 پیستون دستگاه را گویند
وسایل آزمایش :
دستگاه اعمال نیرو +گریس +قوطی درصد رطوبت +چكش استاندارد+قالب تراكمCBR + وزنه حلقوی سربی معادل سربار+خاك به میزان لازم عبوری از الك نمرهin4یاin8/3 +آب+گرمخانه + ترازو با دقت  0.1و1 گرم +قطعه فضاساز+جك هیدرولیكی جهت بیرون آوردن نمونه +عقربه كرنش ونیرو سنج+سه پایه +صافی +كاغذ صافی

تئوری آزمایش :
آزمایش CBR مقاومت برشی خاک را تحت شرایط کنترل شده درصد رطوبت ووزن مخصوص می دهد.این آزمایش در نهایت یک عدد را به عنوان نسبت باربری می دهد بدیهی است که این عدد برای یک خاک مشخص ثابت نیست وبستگی به شرایط تراکمی ورطوبتی آن خاک دارد.
طبق تعریف CBR یک خاک نسبت نیروی لازم برای فروبردن پیستونی با شکل سرعت وعمق معین در خاک مورد آزمایش به نیروی لازم برای فرو بردن همان پیستون با همان سرعت وبه همان عمق در مصالح استاندارد است . مصالح استاندارد نوعی سنگ شکسته است که بار استانداردی برای نفوذ پیستون استاندارد درآن مورد نیاز است.
آزمایش CBR معمولا روی نمونه هایی انجام میشود که با درصد رطوبت بهینه متراکم شده باشند. تراکم خاک در استاندارد ASTM به دو روش تراکم استاندارد ( D 698 ) وآزمایش تراکم اصلاح شده (D 1557 ) انجام میشود .

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش : ضریب باربری کالیفرنیا C.B.R،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:14 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آزمایش نفوذ SPT و نمونه گیری ازخاک ها با لوله شکافدار

( نمونه گیری )

این روش آزمایش طرز پیشروی نمونه گیر لوله ای دو کفه ای ، برای بدست آوردن نمونه خاک معرف و اندازه گیری مقاومت خاک در مقابل نفوذ نمونه گیر ، را شرح می دهد و بطور کلی بعنوان آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) شناخته شده است.این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد آنرا بیان نمی کند ، در مسئولیت استفاده کننده از این استاندارد است تا دستور العمل های تندرستی و ایمنی مناسب را تهیه نماید و قبل از استفاده قابلیت اجرائی محدودیت های تعدیلی را مشخص نماید. مقادیر بیان شده برحسب واحدهای اینچ – پوند بعنوان استاندارد در نظر گرفته می شود

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش نفوذ SPT و نمونه گیری ازخاک ها با لوله شکافدار،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:14 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش :  برش مستقیم   Direct Shear
هدف از آزمایش :
هدف از این آزمایش ، تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است.
وسایل آزمایش :
دستگاه برش مستقیم + آب +آبفشان +كوبه جایگیری نمونه گریس +قوطی درصد رطوبت +قالب نمونه +خاك به میزان لازم عبوری از الك نمرهin4 +گرمخانه + ترازو با دقت  0.1 گرم +عقربه كرنش ونیرو سنج+سه پایه +صافی +كاغذ صافی+ الك نمرهin4+كرنومتر


تئوری آزمایش :
یکی از مدلهای رفتاری الاستیک که جهت تعیین واکنش محیط در برابر بار ، مورد استفاده فراوان دارد مدل موهر– کولمب است. این مدل با ساده سازیهایی به طور گسترده به عنوان معیار گسیختگی مصالح استفاده می شود. پارمترهای این مدل ومعیار گسیختگی توسط آزمایش برش مستقیم به دست می آید. واین پارامترها همان زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک است.
در آزمایش برش مستقیم باحرکت دادن نیمه بالایی یک جعبه محتوی خاک نسبت به نیمه پایینی آن ، خاک داخل جعبه را تحت تنش برشی قرار می دهیم تا تحت این تنش گسیخته شود. وقتی که نیروی برشی به اندازه کافی بزرگ باشد ، قسمت بالایی جعبه نسبت به قسمت زیرین آن     جابجا شده ،باعث بریده شدن نمونه خاک در امتداد صفحه اتصال دو نیمه جعبه می شود.
معمولاً خاکها به دو گروه چسبنده وغیر چسبنده تقسیم می شوند .منشأ مقاومت برشی در خاکهای غیر چسبنده ، اصطکاک بین دانه ها ودرگیر شدن دانه ها باهم وقفل وبست آنها می باشد .
در اکثر مسائل مکانیک خاک ،به طور تقریبی تنش برشی در صفحه گسیختگی راتابعی خطی از تنش قائم در نظر می گیریم . این رابطه به صورت زیر نوشته می شود:

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش : برش مستقیم Direct Shear،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:14 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش : فشاری ساده (تک محوری)
Unconfined Compression
هدف از آزمایش :
هدف از این آزمایش،اندازه گیری تقریبی مقاومت برشی یک خاک چسبنده می باشد
وسایل آزمایش :
گریس +قوطی درصد رطوبت +چكش لاستیكی+قالب وادوات تهیه نمونه تك محوری+الك نمره40+خاك خشك به میزان لازم ریزدانه چسبنده+آبفشان+گرمخانه + ترازو با دقت 0.1 +ویسكاتور
   
تئوری آزمایش :
مقاومت برشی خاکهای چسبنده از دونوع مقاومت اصطکاکی ومقاومت چسبندگی ناشی می شود.مقاومت اصطکاکی تابع نیروهای وزنی است که بیشتر در خاکهای دانه ای به چشم می خوردو مقاومت چسبندگی تابع نیروهای سطحی است ، باید توجه داشت که چسبندگی خاک یک پارامتر ثابت نبوده ،تابعی از بارمنتقل شده توسط سازه خاک است، همچنین بستگی به بارهای بین دانه ای وچگونگی انجام آزمایش دارد.درحالی که هیچ بار جانبی به نمونه وارد نشود،چسبندگی به عنوان مقاومت برشی خاک مطرح می گردد.
آزمایش فشار تک محوری نوع ویژه ای از آزمایش برش سه محوری است.این آزمایش تعیین مقاومت فشاری یک استوانه خاک بدون هیچ بار جانبی است ومشابه آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده وازآن میتوان برای تعیین چسبندگی   درخاکهای رسی استفاده کرد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش : فشاری ساده (تک محوری)،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:13 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش: حد انقباض
هدف از آزمایش:
هدف از انجام این آزمایش, تعیین درصد رطوبتی است كه كمتر از آن حد, خاك با كاهش درصد رطوبت تغییر حجم ندهد.
وسایل آزمایش :
الك نمره40+خاك عبوری از الك نمره 40حداقل0.5Kg+آب به مقدار لازم +ظروف چینی +گرمخانه + ترازو با دقت 0.1 +ذستگاه حد انقباض+گریس
تئوری مسأله :
وقتی یك خاك رس اشباع بتدریج خشك می گردد, رطوبت خودش را از دست می دهد و حجم آن كاهش می یابد. در حین خشك شدن بیشتر خاك, رطوبت نیز كم شده, ولی تغییری در حجم خاك ایجاد نمی شود و لذا حجم نمونه مرطوبت در رطوبت حد انقباض, مساوی حجم آن در حالت خشك  است.
درصد رطوبت خاك كه در آن درصد رطوبت, كاهش حجم متوقف می شود, به عنوان حد انقباض تعریف می شود. این آزمایش بر روی حجم مشخصی از خاك كاملاً اشباع با درصد رطوبتی بیشتر از حد روانی خاك, انجام می شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش: حد انقباض،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:09 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش : تراكم
هدف از آزمایش :
هدف از انجام عملیات تراكم, كاهش میزان تخلخل خاك است. وجود آب تا میزان مشخصی, سبب تسهیل این عملیات می گردد. به دست آوردن این حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بیشینه خاك پس از به كار بردن میزان معینی انرژی كوبشی, هدف مهم آزمایش تراكم است.
وسایل آزمایش :
چكش استانداردیا اصلاح شده+قالب تراكم استاندارد یا اصلاح شده+الك نمره"1+خاك خشك حداقل5Kg+آب به مقدار لازم +ظروف چینی +گرمخانه + ترازو با دقت 0.1 +جك هیدرولیكی
تئوری مسأله :
گرچه اصول تراكم هنوز به طور كامل شناخته نشده است, این نكته قابل درك است كه آب در خاك,  مخصوصاً در خاكهای ریزدانه, نقش مهمی را بازی می كند؛ وقتی آب به خاك خشك اضافه می شود, ذرات خاك یك لایه نازك از آب (فیلم) را جذب سطحی می كنند. در اثر اضافه كردن بیشتر آب, این لایه های نازك ضخیم تر شده, اجازه می دهند تا ذرات خاك راحت تر روی یكدیگر بغلتند. این مرحله اغلبِِ روغنكاری نامیده می شود. تا وقتی كه ضخامت این لایه نازك آب روی ذرات درشت, در مقایسه با قطر ذرات قابل توجه نباشد, تاثیر عمل روغنكاری تنها به ذرات ریزدانه خاك محدود می شود. به همین خاطر, اضافه كردن مقدار كمی آب به خاك خشك به عمل متراكم كردن خاك كمك می كند.
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش : تراكم،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:08 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش : تعیین حد خمیری
هدف از آزمایش :
هدف از انجام این آزمایش, تعین درصد رطوبتی است كه در آن, خاك به صورت خمیری شكل پذیر در می آید.
وسایل آزمایش :
الك نمره40+خاك عبوری از الك نمره 40حداقل0.5Kg+آب به مقدار لازم +ظروف چینی +گرمخانه + ترازو با دقت 0.1 +ذستگاه فتیله ساز
تئوری مسأله :
حد خمیری درصد رطوبتی است كه در آن یك خاك چسبنده از حالت خمیری به حالت نیمه جامد تغیرر می كند. در آزمایشگاه, حد خمیری درصد رطوبتی است كه در آن,“ خاك در اثر فتیله شدن وقتی كه قطرش   اینچ (حدود 2/3 میلیمتر) می شود, شروع به ترك خوردن می كند. این آزمایش ممكن است تا حدی وابسته به شخص آزمایش كننده به نظر برسد و نتایج نیز بر حسب اینكه چه كسی آزمایش را انجام می دهد, متفاوت باشد؛ ولی با تكرار آزمایش, تایج تقریباً مشابهی می توان به دست آورد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش : تعیین حد خمیری،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:08 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش : تعیین حد روانی
هدف از آزمایش :
هدف از انجام این آزمایش، تعیین درصد رطوبتی است كه در آن مخلوط آب و خاك از حالت خمیری به حالت مایع در می آید.
وسایل آزمایش :
الك نمره40+خاك عبوری از الك نمره 40حداقل0.5Kg+آب به مقدار لازم +ظروف چینی +گرمخانه + ترازو با دقت 0.1 گرم+دستگاه كاسا گرانده

تئوری مسأله :
خاكهای ریزدانه با افزایش مقدار آب جذب شده حالات مختلفی به خود می گیرند. افزایش آب باعث پوشیده شدن دانه ها با یك لایه آب جذب سطحی می شود. با افزودن آب بیشتر، ضخامت لایه آب دور دانه ها اضافه شده، لغزش دانه ها روی یكدیگر راحت تر می شود. بنابراین رفتار خاك عملاً به میزان آب داخل مجموعه بستگی دارد.
كانیهای رس به علت ساختمان بلوری، دارای نیروهای سطحی زیادی هستند كه وجود آب جذب سطحی نیز به علت وجود همین نیروها می باشد و این نیروها می توانند بر نیروی ثقل آب غلبه نمایند.بنابراین تنها ریزدانه بودن، برای شناخت خاك كافی نیست بلكه باید نوع ریزدانه مشخص شود، زیرا ریزدانه های مختلف دارای رفتار مشابهی از جهت آب جذب سطحی نیستند.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش : تعیین حد روانی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:07 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آزمایش: دانه بندی خاك

هدف از آزمایش : هدف از انجام آزمایش دانه بندی، جداسازی دانه های خاك در اندازه های مختلف است كه هر بخش به صورت درصدی از كل نمونه و تعین شاخص های     Cu    و       Cc    وتعین نوع  خاك و كاربرد آن بیان می شود.وسایل آزمایش :سری الكهای استاندارد+ترازو با دقت 0.1 گرم و1گرم+ نمونه خاكبه وزن حداقل kg2 +گرمخانه  برس ولوازم  جانبیتئوری مسأله : 1. خواص نشانه ای خاكهاخواص نشانه ای به دو گروه كلی خواص دانه ای خاكها و خواص مجموعه ای خاكها تقسیم می شود. خواص دانه ای خاك، خواص تك تك دانه هایی كه خاك از آن تشكیل یافته است، بدن در نظر گرفتن ترتیب قرار گیری این دانه ها می باشد، اما خواص مجموعه ای خاك به ساختمان و طرز قرار گرفتن دانه ها بستگی دارد و تاثیر بیشتری بر رفتار مهندسی خاك دارد.2.دانه بندی(خاصیت دانه ای خاك)امروزه اهمیت پی بردن به توزیع و اندازه دانه های خاك به قدری است كه این آزمایش(دانه بندی) در اكثر آزمایشگاهها به عنوان یك آزمایش ضروری انجام می شود.دانه بندی به سه روش عمده انجام می شود:1. الك(Analysis Seive)، 2. هیدرومتری(Hydrometrer)، 3. تركیبی از هر دو.در روش دانه بندی با الك، با استفاده از مجموعه ای از الكها و لرزاندن آنها، درصد وزنی دانه های مختلف خاك را به دست می آورند. این آزمایش بیشتر برای خاكهایی است كه بیش از 90% دانه هایشان بزرگتر از الك نمره 200 باشد.برای خاكهایی كه بیش از 90% ریزتر از الك نمره 200 باشند آزمایش هیدرومتری انجام می گیرد، كه اساس آن بر پایه قانون استوكس و كروی بودن دانه ها می باشد.در مورد خاكهای مخلوط درشت دانه و ریزدانه، برای بخش درشت تر از الك 200 ، آزمایش دانه بندی و برای ریزتر از آن، آزمایش هیدرومتری انجام می شود.شرح آزمایش :1. قدم اصلی تعیین مقدار خاك لازم برای آزمایش است كه این مقدار بستگی به درشت ترین ذره خاك دارد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: دانه بندی خاك،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:06 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش: آزمایش پیكنومتری یا آزمایش تعیین وزن مخصوص حقیقی و تعیین چگالی خاك
هدف از آزمایش :
هدف از این آزمایش, تعیین نسبت وزن مخصوص بخش جامد خاك به وزن مخصوص آب می باشد.
وسایل آزمایش :
پیكنومتر(بالن شیشه ای) + ترازو با دقت 0.1 گرم+پمپ خلایا چراغ آزمایشگاهی +نمونه  خاك 30گرم +ظروف وابسته ودماسنج
تئوری مسأله :
وزن مخصوص ویژه یا توده ویژه یك خاك یا   عبارت است از نسبت وزن حقیقی حجم مشخصی از ذرات خاك به وزن حقیقی همان حجم آب مقطر در دمای .
وزن مخصوص ویژه خاك اغلب برای ارتباط وزن به حجم خاك مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین با دانستن تخلخل , درجه اشباع  و وزن مخصوص ویژه , می توانیم وزن واحد حجم یك خاك مرطوب و یا خشك را محاسبه كنیم. وزنهای واحد حجم (چگالی) هر خاك, درمسائلی چون نشست و پایداری در مهندسی خاك استفاده می شوند. همچنین وزن مخصوص ویژه در محاسبات مربوط به بسیاری از آزمونهای آزمایشگاهی به كار گرفته می شود. به عنوان مثال در آزمایش تراكم, استفاده از وزن مخصوص ویژه خاك ضروری می باشد.
وزن مخصوص ویژه اكثر كانیهای خاك در دامنه ای بین 2.4  تا 2.9 تغییر می كند. وزن مخصوص ویژه قسمت جامد ماسه های با رنگ روشن كه غالباً از كوارتز تشكیل شده اند, در حدود 2.65 تخمین زده می شود؛ برای خاك های رسی و سیلتی این مقدار بین 2.4 تا 2.9 تغییر می كند. در ضمن   خاك های سرب دار, 4 و خاك های آلی, 2 می باشد.  خاك های آلی به دلیل آن كه این موارد در اثر حرارت بشدت كاهش وزن می یابند, خیلی پائین است.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش پیكنومتری یا آزمایش تعیین وزن مخصوص حقیقی و تعیین چگالی خاك،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:06 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
افت بتن (انقباض)
افت بتن پدیده ای است كه ازلحظات شروع گیرش بتن آغاز ودر طول زمان سخت شدن ادامه می یابد .
افت بتن در حقیقت یك نوع كاهش حجم است كه در طول زمان اتفاق می افتد .
وقوع پدیده افت در اثر آب اضافی به كار رفته در ساخت بتن می باشد آب مورد نیاز جهت انجام واكنش شیمیایی سیمان 25در صد وزنی سیمان است . یعنی اگر نسبت آب به سیمان را برابر 25% در نظر بگیریم تمام این آب صرف واكنشهای شیمیایی می شود . ولی به دلیل حصول كارایی مطلوب آب را بین 4/.تا 6/.درنظرمی گیرند كه این آب اضافی مازاد بر 25% آب در بتن باقی می ماند . در روزهای اول عمر بتن قسمتی از این آب اضافی براساس خاصیت موئینگی به سمت سطح                                                      بتن بالا آمده وتبخیر می شود بدین ترتیب جای آن خالی می ماند . به همین لحاظ بتن   تمایل پیدا می كند كه خودش آب را جمع كرده وحجم ازدست رفته راپر كند. تا زمانی كه بتن تر (تازه ) باشد مانع ومشكلی جهت جمع شدن ندارد .
اماچنانچه بتن تا حدودی سفت شود دیگر محیط اجازه كاهش حجم را به آن نمی دهد لذا این تمایل به كاهش حجم به صورت تنش كششی بتن بسیار ناچیز است این پدیده موجب ترك خوردگی سطحی بتن می شود. بنابراین می توان در یك جمله گفت: افت پدیده ای است كه دراثر بكارگیری آب اضافی در ساخت بتن ایجاد شده وبه صورت ترك های موئین در سطح بتن جلوه می كند . این ترك ها را گاهی از حدود یك تا دو هفته پس از بتن ریزی می توان در سطح بتن مشاهده كرد كه با
گذشت زمان تشدید میشود .
اكثرا ظهور افت به صورت یك سری ترك های منظم به فاصله چندین متر (4الی6) متر بوده كه هرچه بتن نامرغوب تر ونسبت آب به سیمان بیشتر باشد فاصله اینترك ها نزدیك تر است . افت دربتن ازپدیده های نامطلوب محسوب می شود از آن جهت كه هم در سطح بتن ترك می اندازد وهم درقطعه تنش كششی ایجاد می كند .
برای كاهش افت باید دو نكته را مورد توجه قرار داد :
1-    كاهش نسبت آب به سیمان
2- افزایش مراقبت (‌ مراقبت از بتن بخصوص درطول 7الی 10روز اولیه  موجب كاهش افت می شود ).

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: افت بتن (انقباض)،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نام آزمایش : وزن مخصوص صحرایی یا دانسیته نسبی
هدف از آزمایش:
این آزمایش برای به دست آوردن وزن واحد حجم خشك خاك در حالت طبیعی یا یك لایه خاك كوبیده شده با استفاده از ماسه كالیبره شده یا بالون لاستیكی می باشد.
وسایل آزمایش :
دستگاه دانسیته+ماسه استاندارد + ترازو با دقت 0.1 گرم و1گرم+ نمونه خاك  تشتكروزنه دار زیر دستگاه +كلنگ حفاری یا قلم چكش+ برس +ظروف نمونه گیری
تئوری مسأله:
همانطور كه ذكر شد, هدف از این آزمایش محاسبة  خاك می باشد. برای انجام این كار روش های متعددی وجود دارد, ولی معمول ترین آنها كه در اكثر پروژه های بزرگ و تقریباً همة پروژه های كوچك به كار گرفته می شود, دو روش مخروط ماسه و بالون لاستیكی می باشند. هر دو روش مخروط ماسه و بالون لاستیكی از اصول مشابهی استفاده می كنند وآن, به دست آوردن وزن مرطوب نمونه ای از خاك حفاری شده از یك گودال با شكل هندسی نا منظم می باشد كه اگر حجم آن گودال را بدانیم, وزن واحد حجم ظاهری یا مرطوب خاك به طور ساده محاسبه می شود:
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش : وزن مخصوص صحرایی یا دانسیته نسبی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
قالب بندی سقف
در ایران سقف های مختلفی وجود دارد كه رایج ترین آنها سقف تیرچه بلوك یا دال بتنی یا بتن پیش ساخته می باشد .  دال های پیش ساخته نیازی به قالب ندارند ولی در مورد سقف های تیرچه بلوك یا دالهای بتونی ریخته شده در محل برای هر كدام احتیاج به قالب بندی مخصوص می باشد .
سقف های بتنی ریختهشده در محل نیاز به قالب بندی محكم تری می باشد معمولا از به هم میخ كردن تخته ها وتشكیل صفحه ای به ابعاد مورد نیاز استفاده می كنند كه این تخته ها را روی دار بست های چوبی قرار داده آنگاه شبكه های آرماتور بندی را روی آن قرار میدهند وبتن ریزی انجام می شود .
بعد از اتمام كار هم سطح كردن دیوار دستور قالب بندی سقف توسط مهندس كارگاه داده شد و كارگران آرماتور بند شروع به انجام این كار كردند.
البته سقف اجرا شده در این پروژه سقف تیرچه بلوك بود وتنها از شمعهایی درزیر تیرچه ها استفاده شد چرا كه قالب بندی سقف تیرچه بلوك منحصر به استفاده از همین شمعها می باشد.

سقف تیرچه بلوك
اجزای تشكیل دهنده سقف تیرچه بلوك عبارتند از تیرچه – بلوك – میلگرد ممان منفی – میلگرد حرارتی – كلاف عرضی – قلاب اتصال – بتن پوششی  متداولترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتونی می باشد كه با قالب سفالی  ریخته وعرضه میگردد.
تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می شوند خرپااز سه قسمت تشكیل می شود.
1- میلگردهای كف خرپا كه تعداد وقطر آن با محاسبه تعیین میشود وباید از لحاظ طول وتعداد ونوع میلگرد كاملا مطابق نقشه باشد برای ا ین كه میلگردها موقع بتن ریزی جا به جا نشود بهتر است آنها را بوسیله یك یا چند میلگرد عرضی به همدیگر جوش بدهند .
2 - میلگرد فوقانی خرپا كه از  میلگرد 8یا10یا12آجداربوده و معمولا داخل  بتن سقف و میلگردهای حرارتی قرار می گیرد.
3- میلگردهای مارپیچ یا میلگردهای مهاری خرپا كه میلگرد كف را به میلگرد  فوقانی متصل  می نماید.متداولترین نوع خرپا از میلگرد ساخته می شود.
این خرپارا درداخل قالب فلزی یاسفالی قرارمیدهند آنگاه بتن باعیار 400یا450 كیلوگرم برمترمكعب سیمان ومصالح سنگی ریزدانه تهیه نموده و قالب را كه درحدود cm10پهنا وcm4ارتفاع دارد از این بتن پر كرده و آنرا ویبره میكنند .
بعد از سخت شدن بتن آنرا از قالب جدا كرده وچند روز در حوضچه های آب قرار داده آنگاه از آن استفاده میكنند درهر  حال چه قالب سفالی وچه قالب فلزی باشد تیرچه باید چند روز در حوضچه ها ی آب نگهداری شود .

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: قالب بندی سقف،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
اغلب شناژهای عمودی بصورت چهار ضلعی مربع یا مستطیل می باشند.
برای قالب بندی شناژهای عمودی ابتدا ابعاد شناژ را از روی نقشه تعیین نموده و دو ضلع قالب را به همان میزان از تخته های مناسب بریده وبه چوبهای چهار تراش  كه به ان پشت بند می گویندمیخ می كنند.
پشت بند های اضلاع مقابل قالب اولا در حدود 10تا15 سانتیمتر از پهنای قالب بیشترباشد در ثانی پشت بندهای اضلاع مقابل درست مقابل یكدیگرقرار گیرد تادر موقع اتصال چهار ضلع شناژ به یكدیگر با تعیین سیم نجاری به این زاییده ها امكان اتصال آنها به یكدیگر به سهولت انجام پذیر باشد.
اما در مورد باز كردن قالب معمولا به محض اینكه بتن حالت روانی خود را از دست داد و شكل هندسی خود را حفظ كرد می توان قالب آنرا باز كرد و معمولا 48 ساعت بعد از بتن ریزی این امكان وجود دارد.
در موقع باز كردن قالب باید توجه شود كه قالب را با احتیاط طوری باز كرد كه گوشه های تیز شناژ خراب نشود.
باید توجه نمود كه در موقع نصب شناژهای قائم و مخصوصا ستونها   كاملا شاغولی نصب شود زیرا اگر ستون كاملا شاغولی نباشد بارهای وارده  محوری نبوده و ممانهای محاسبه نشده در ان بوجود امده و موجب تخریب ساختمان می گردد.
پس از بستن قالب  شناژهای قائم موقعیت قالب را با تیرهای چوبی كه در چهار جهت در پای شناژ روی كف قرار داده شده اند تثبیت می كند.
قالب بندی هر شناژ عمودی باید مستقیما دارای ایستایی كافی باشد و تكیه دادن قالب بندی یا داربست آن به شناژهای مجاور مجاز نمی باشد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: قالب بندی شناژ های عمودی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:02 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 64 :: ... 6 7 8 9 10 11 12 ...

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic