مشخص نیست بشر از چه دورانی به ساختن بناهای بلند علاقه پیدا کرده است اما بر اساس آنچه از تورات بر می‌آید پسران نوح به قصد راهیابی به جبروت یهوه (خداوند) برجی 7 طبقه را در بابل بنا کردند که با نازل شدن عذاب خداوندی به صورت زلزله‌ای مهیب منهدم گردید. با پیشرفت دانش بشری در حوزه علوم مهندسی کم‌کم این آرزوی بشر محقق گردید. با وجود اینکه طی قرون بعد از رنسانس دانش مهندسی به پیشرفت‌های زیادی نایل گردید اما تا قرن 19، بشر فقط توانسته بود تا 16 طبقه در آسمان بالا رود و با وجود مصالح ساختمانی آن دوران پیشروی بیشتر از این حد ناممکن به نظر می‌آمد. چون اکثر ساختمان‌ها با سیستم دیوارهای باربر بنا می‌گردیدند با زیاد شدن تعداد طبقات، ضخامت جرزها در طبقات پایینی به شدت زیاد می‌شد. با دست‌یابی بشر به فن‌آوری تولید فولاد نرمه ساختمانی و جایگزینی مقاطع فولادی نورد شده با قطعات چدنی اندک اندک ساختمان‌ها قد کشیدند. مهم‌ترین جهش در این زمینه را آسـمانخراش Woolworth Building ایجاد کرد. این ساختمان که اولین آسمانخراش به معنای واقعی است در روز 17 نوامبر 1913 بعد از 3 سال کار بی‌وقفه در محله منهتن نیویورک افتتاح گردید. این ساختمان 57 طبقه‌ی 241 متری دارای اسکلت فولادی سنگین و معماری سبک نئوگوتیک با هزینه‌ای بالغ بر 13 میلیون دلار بنا گردید. این بنا با وجود بیش از 90 سال عمر هنوز پابرجاست و از آن استفاده می‌گردد.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: تاریخچه ساخت برج های دنیا،

تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت 1394 | 08:58 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تارملات اندود تقریبا" جدید پوششی دیوار بر اساس بافت پلیمری و سلولزی ، دارای مجوز رسمی و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن، تحت پوشش سازمان گسترش صنایع و مركز تحقیقات و گسترش می باشد.
تارملات با رعایت استانداردهای آمریكا و اروپا تولید گشته و قابلیت رقابت با تمام نمونه های مشابه خارجی را دارا می باشد.
برخی ویژگی های تارملات به شرح زیر است:

1 - حذف مراحل سفیدكاری و رنگ آمیزی و تسریع در امر بهره برداری.
2 - اجرای سریع، تمیز و آسان
3 - مقاومت در برابر رطوبت
4 - عایق صدا و حرارت
5 - مقاوم در برابر قارچها و بدون هرگونه آلودگی زیانبار
6 - زیبای و تنوع بسیار بالا در بافت و رنگ برای كاربری ها و فضاهای مختلف معماری
7 - وزن بسیار كم در واحد سطح
8 - عدم ریزش و خراشیدگی در اثر برخورد اشیاء و جلوگیری از ایجاد ترك ناشی از تنش های جزئی ساختمان
9 - آنتی استاتیك بودن و جلوگیری از جذب گرد و غبار
10 - رعایت كلیه موارد مربوط به محیط زیست
11 - قابلیت شستشو و تمیز كردن با شوینده های معمولیطبقه بندی:
برچسب ها: تارملات،

تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت 1394 | 08:56 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

لینک دانلود :

http://icivil.ir/short/?bil-mekaniki9307
طبقه بندی:
برچسب ها: آشنایی با بیل مکانیکی،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 08:04 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

لینک دانلود :

http://icivil.ir/short/?chah9402
طبقه بندی:
برچسب ها: بررسی و آشنایی با چاه آرتزین،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 08:02 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
اﻟﻒ ) ﺑﺎزرﺳﻲ درﺣﻴﻦ اﺧﺘﻼط :‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﻴﺎء ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﺣﻴﺎی‬ ‫زﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ودرﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی درﺟﺪول‬ ‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻤﺎن وﭘﻤﭗ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪه از ﺟﺪاﻳﻲ داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد،‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﺷﻜﻞ )6-4( دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.‬

‫ب )  ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ درﻣﺤﻞ :‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه در زﻳﺮآب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻴﺐ آن ﺗﻴﺰﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ‬ ‫ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود 4:1 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ روش رﻳﺨﺘﻦ و ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ در ﻣﺤﻞ، ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن‬ ‫رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻮت، ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺸﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻧﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ،‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺑﺎزرﺳﻲ در ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ‬،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

اﻟﻒ - رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه‬ ‫درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻀﺎف ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮارﻧﮕﻴﺮد،‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف درﺣﺪود 5 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫رواﻧﮕﺮاﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻦ )2‪ 0.5~1 (kgf/cm‬ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫آن ﺧﺎك ﺗﺤﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫درآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺳﻴﻜﻠﻲ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻀﺎف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫در وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 21,0 = ‪ (T/σc‬ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻴﭗ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫درآن ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی وﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ‬ ‫ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﻜﻠﻲ 8,0 = ‪ (T/σc‬ﻛﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮروی وﺟﻪ ﻛﺸﺸﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻨﻔﺬی‬ ‫ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﺸﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده واﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎرآب ﻣﻨﻔﺬی ﻣﻨﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ در‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ووﺿﻌﻴﺖ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ درآن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:57 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
امروزه حجم زیادی از ساختمان سازی در مناطق شهری کوچک را خانه های یک تا دو طبقه آجری تشکیل می دهد. دیوار باربر این خانه ها( بدون هیچگونه تسلیح) ساخته شده است. تجزیه زلزله های گذشته نشان داده است که این ساختمانها پایداری چندانی در برابر زلزله ندارند و تقریباً در تمامی زلزله های گذشته برخی ناتمام این خانه ها تخریب گشته اند.
 در آیین نامه  طرح ساختمانها در برابر زلزله( آئین نامه 2800) ساخت این ساختمانها را بدون احتساب زیرزمین به دو طبقه مجزا محدود کرده است.
 معمولاً آجر رسی معمولی مقاومت خوبی در برابر عوامل خورنده ندارد. این عیبی است که اغلب در ساختمانهایی که از آجر در ساخت دیوار یا  کرسی آنها استفاده شده است و در مجاورت آنها عوامل خورنده مانند آبهای دارای املاح مضر وجود دارد باعث آسیب پذیری ساختمان می شود. خوردگی تدریجی آجر بکار رفته در پای دیوار، ضخامت مؤثر  آن را کاهش می دهد و آنرا آسیب پذیر می کند. این پدیده در ساختمانهای آجری ساخته شده در شهرها و روستاهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و همچنین مناطقی مانند یزد و کرمان که آب آن املاح فراوانی دارد به چشم می خورد البته در این مناطق ملاتهای سیمانی بین لایه های آجرکاری نیز خورده شده و بر شدت آسیب پذیر شدن ساختمان می افزاید.
ساختمانهایی نیز ساخته شده است که اتصال آنها با یکدیگر و ملات بسیار اندک است و مقاومت چندانی برای آنها در برابر زلزله پیش بینی نمی شود. البته یکی از معایب بزرگی که امروزه گریبان گیر صنعت ساخت و ساز کشور است و منشاء بسیاری از خرابیهاست. عدم دقت در ساخت ملات و با توجه به زمان مصرف آن می باشد. امروزه متأسفانه در ساخت ملاتهای سیمانی به نسبت اختلاط توجه نمی شود. از ماسه هایی استفاده می شود که مقدار زیادی گردوغبار روی آن نشسته، از آب گل آلود استفاده شده است، برای دستیابی به کارپذیری لازم در طول مصرف مرتب به آن آب می افزایند. شاید ساعتی از گیرش نهای سیمان نیز گذشته باشد اما با آب را شل می کنند و به مصرف می رسانند.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آجر عنصر سازه ای،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:53 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
امروزه استفاده از آجر د رنماسازی بسیار گسترش یافته است تولید آجر و پلاک با ابعاد مختلف و رنگهای متنوع و همچنین سازگاری با فرهنگ ایران و داشتن جلوه زیبا سبب استفاده روزافزون از نماهای آجری شده است.
از انواع طرح های مختلف می توان در ایجاد نمای آجری استفاده کرد. در میان این طرح ها، اتصالات راسته – راسته را می توان نمای سنتی ایران به حساب آورد، زیرا  در زمانهای گذشته آجرها به شکل مربع تولید می شدند.
 هنگام ساخت نماهای آجری باید در ترازبودن آجرها و در یک امتدادبودن بندها اطمینان حاصل کرد.
 ایجاد اتصالات کافی بین دیوار زیرکار و نمای آجری وهمچنین بین آجرهای نما در رجهای افقی و عمودی موضوع بسیار مهم دیگری است که در ساخت و ساز اغلب به آن توجه کافی نمی شود. اتصالات مناسب بین سطح زیر کار و دیوار نمای آجری را می توان به شیوه های زیر تأمین کرد:
 - استفاده از میله های فولادی U یا T  شکل و قراردادن آنها بین کار
- همزمان چیدن دیوار نما و پشت کار و قراردادن آجرها به صورت کله و راسته در کنار یکدیگر
- پیش بینی فضاهای خالی در دیوار پشت کار و قراردادن سر آجرهای نما هنگام نماسازی درون آنها.
 به هر صورت اتصالات باید در فواصل مناسب، ایجاد شود و در صورت استفاده از فولاد در ایجاد اتصالات، دقت شود از جنس زنگ نزن باشد یا روی آن با رنگهای ضدزنگ پوشیده شود. این موضوع درمناطق مرطوب اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر نمای آجری اتصال مناسبی با سطح زیر کار نداشته باشد، هنگام زلزله ممکن است فرو ریزد. نماهای آجری ممکن است در طول زمان کثیف شوند که باید در فواصل کمتر از 5 سال نمای آنها را به روشهای متداول مانند ماسه پاشی یا استفاده از شوینده های شیمیایی تمیز کرد.
آجرهایی که در معرض عوامل جوی هستند بر اثر رطوبت ممکن است شوره بزند یا روی آنها جلبک و گیاهان دیگر رشد کند، که در این مورد نیز با تهمیدات خاص نسبت به برطرف کردن این معایب اقدام کرد.طبقه بندی:
برچسب ها: استفاده از آجر در نماسازی،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:51 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
به علت تقسیم پذیری قطعات آجر اشکال جدیدی به شرح زیر در کارگاه قابل تهیه می باشد:
- نیمه: چون آجرهای امروزی از نظر ابعاد حدوداً نصف آجرهای ختایی که در اوایل قرن به ابعاد حدودی 5 2525 سانتی متر در سرتاسر ایران تولید و به مصرف می رسیدند می باشند، به آجرهای امروزی نیمه می گویند.
- چارک: اگر آجر را از طول به دو نیمه مساوی قسمت کنیم به هر قسمت یک چارک می گویند.
- کلوک:اگر آجر را از طول به چهار قسمت مساوی قسمت کنیم به هر قسمت یک کلوک می گویند.
- سه قدی:سه چهارم طول آجر را یک سه قدی می خوانند.
- قلمدانی:اگر آجر را از عرض در جهت طول به دو نیمه مساوی قسمت کنیم به هر نیمه یک قلمدانی یا گلدانی می گویند.
- کلاغ پر:اگر از آجر منشوری که یک وجه آن یک عرض و وجه دیگر آن نصف طول آجر باشد جدا کنیم به باقی مانده کلاغ پر می گویند.
- الماسی:اگر از آجر دو منشور مساوی و متساوی الساقین که هر وجه آنها نصف عرض آجر باشد به طور قرینه از عرض آجر جدا کنیم آجر الماسی به دست می آید.
مصرف تکه آجر در قسمتهای درونی و پشت کار و نیز در مکانهایی که مصرف آجر درست مقدور نباشد و یا جزئیات معماری و نماسازی ایجاب نماید مجاز می باشد.
انواع آجر رسی 
- آجر فشاری:این نوع آجر که معمولاً در سفت کاری و زیرکاری ساختمان به کار می رود به روش دستی تهیه می شود.
- آجر سفالی:این دسته از آجرهای رسی از نظر ساخت، شکل و رنگ و مشخصات فنی در نهایت دقت تهیه می گردند و بسته به شکل آنها در نقاط مختلف ساختمان استفاده می شوند. به علت جذب کم آب در آجرهای سفالی به منظور چسبندگی مناسب با ملات انواع سوراخ دار آنها را مورد استفاده قرار می دهند. به علت سطح یکپارچه و یکنواخت آنها برای نمای آجری، نوع سفالی پیشنهاد می شود.
این نوع آجرها از نظر شکل و ابعاد بسیار متنوع می باشند و انواع مختلف آنها برحسب شکل در نقاط مختلف ساختمان استفاده می شوند. از جمله خواص دیگر آجرهای سفالی توخالی سبکی آنها است که خود باعث بالا رفتن سرعت کار نیز می شود.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: تقسیمات آجر،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:50 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
یک گروه از تولیدات رسی فرآورده های نسوز می باشند. خطوط تولید در صنایع سنگین و سبک بی نیاز از بخش کوره و حرارت دهی نیستند. آجرهای نسوز به عنوان بخش غیرقابل حذف کوره ها به عنوان آستری مقاوم، ساختار کوره را در مقابل حرارت زیاد حفظ می کنند. مواد اولیه و روند تولید آجر نسوز برحسب محل مصرف، حرارت کوره، محیط شیمیایی، فشار و سایش و تغییرات درجه دما متغیر است و با حداقل مواد گدازآور انتخاب می شوند. بنابراین خواص نسوزها عبارت است از:
-    مقاومت حرارتی: نسوزها باید بتوانند حداقل 1580 درجه سانتیگراد را در محیط شیمیایی و مکانیکی کوره تحمل کنند و شکل و ظاهر خود را از دست ندهند.
-          ضریب انبساط  و انقباض اندکی داشته باشند.
-     مقاومت شیمیایی: ترکیبات موجود در کوره و نوع سوخت محیط شیمیایی خاصی را در حرارت بالا ایجاد می کند که نسوزها باید پایداری لازم را در برابر آنها داشته باشد.
-     مقاومت مکانیکی: حجم کوره، نوع بارگیری، ضربات وسایش ناشی از خردشدن و ذوب اجسام در داخل کوره باید توسط پوشش نسوز تحمل شود.
-          ترد نباشد، ترک نداشته باشد و همچننین ظاهر آن دقیقا برابر مشخصات موردنظر باشد.
-     ملاتی که برای چیدن جداره های نسوز انتخاب می شود براساس حرارت کوره با ضریب  انقباض وانبساط مشابه آجر نسوز و از موادنسوز انتخاب می شود.طبقه بندی:
برچسب ها: آجرهای نسوز،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:49 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آجرهای ماسه- آهکی که از دیدگاه علمی براساس مواد تشکیل دهنده به آنها« آجرهای سیلیکات کلسیمی» نیز می گویند در سال 1866 م. اختراع شده اند و مصالح بکاررفته برای ساخت آنها شامل آهک و ماسه سلیسیی می باشد و در شرایط فشار و بخار شکل می گیرند. و به صورت قابل توجهی در شکل، مقاومت، اندازه، رنگ و بافت یکسان می باشند( تصویر شماره 16)
در شرایط عادی، مقاومت، سختی و دوام آجرهای ماسه آهکی برای تقریباً کلیه مصارف مناسب می باشند؛ ولی آنها نباید در محیط های اسیدی و یا نمک های محلول قوی قرار گیرند. مقاومت در برابر آتش در این نوع آجرها را می توان با مقاومت آجرهای رسی برابر دانست. ضریب هدایت صوت و حرارت از ضخامت دیوار نیز تقریباً با آجرهای رسی با چگالی مساوی برابر است. آجرهای ماسه آهکی نمک های محلول همراه خود ندارند، لذا عکس العملی که آجرهای رسی به همین علیت به شکل شوره و عدم چسبندگی ملات و اندود و حمله سولفات های درون سیمان پرتلند از خود نشان می دهند، در آجرهای ماسه آهکی بروز نمی کند.
 برخلاف آجرهای رسی تازه که میل به انبساط دارند، آجرهای ماسه آهکی در هنگام خشک شدن منقبض می شوند و این نکته در هنگام طراحی بمنظور جلوگیری از ترک خوردگی باید مدنظر قرار گیرد.
 در مجموع آجرهای ماسه آهکی و مشخصات مشابهی با آنچه در مورد آجرهای سفالی گفته شد پیدا می کنند. ولی محدودیتهایی را نیز به همراه دارند.  به علت تأثیر بیشتر آب بر این نوع آجرها نسبت به نوع رسی استفاده از آنها در پی سازی و کرسی چینی توصیه نمی شود. بدلیل آنکه تداوم تماس با حرارت مستقیم و زیاد موجب دی هیدراته شدن هیدروسیلیکات کلسیم می شود، برای پوشش داخلی کوره ها مناسب نیستند؛ ولی از نظر اجرایی این نوع آجرها بسیار ریزتر از آجرهای سفالی می باشند.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آجرهای ماسه – آهکی،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:48 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آجرهای سیلیسی
قسمت عمده این آجرها را خاکهای سیلیسی که به کوارتزیت معروف است تشکیل می دهد کوارتزیت شامل  به مقدار جزئی  و  می باشد. از این آجرها در گذشته برای پوشش جدار درونی کوره ها فولادسازی استفاده می شد.
 ولی بدلیل رسانایی گرمایی زیاد در نفوذناپذیری در مقابل گازها امروزه بیشتر برای پوشش جدار درونی کوره ها تولید خمیر شیشه در کارخانه های شیشه سازی کوره های کک سازی گازسوز و کوره های سرامیک سازی استفاده می شود.
آجرهای آلومنییومی
این آجرها دارای درصد بالایی از آلومین می باشند. آنها را از مخلوط کائولن،بوکسیت و کروندوم که بیش از %70 آلومین دارد. تهیه می کنند دمای پخت این آجرها در حدود  می باشد. آجرهای نسوز آلومینیومی برای پوشش جداره درونی کوره ها ذوب فولاد مصرف می شوند. در مقابل مواد قلیایی مقاومند. بنابراین از آنها برای پوشش جداره درونی کوره های سیمان سازی و شیشه سازی هم استفاده می شود.
 آجرهای نسوز قلیایی
این آجرها شامل اکسید منیزیم و اکسید سیلسیم به فرمول ، می باشند. برای تهیه اکسید منیزیم کربنات منیزیم طبیعی( ماگنربت)یا دولومیت را در دمای بین  تا  حرارت می دهند. اضافه کردن مقداری)  اکسید کروم(III یا)  اکسید آهن(III به مخلوط و  باعث افزایش مقاومت گرمایی  آجرهای نسوز قلیایی می شود. از این آجرها برای پوشش جدار  درونی کوره های باز در فولادسازی، کوره های دوار در کارخانه های سیمان سازی، و در قسمتهای بالای کوره های ذوب شیشه و صنایع فلزات غیرآهنی استفاده می شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: انواع آجرهای نسوز،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:44 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
گداختن یکی از مهمترین قدم ها در ساختن آجر می باشد. زمان مورد نیاز با توجه به نوع کوره، نوع رس و سایر متغیرها از 40 تا 150 ساعت تغییر می کند. در حال حاضر کوره های تونلی وکوره های متناوب انواع جدیدی از کوره ها می باشند که مورد استفاده قرار می گیرند. در کوره تونلی آجرهای خشک شده که برروی واگون های مخصوص چیده شده اند از داخل تونل گذر می کنند و از کانون حرارتی عبور می نمایند و از سوی دیگر خارج می شوند.
 در کوره های دیگر، حرارت بطور متناوب تغییر می کند. در این روش خشت ها ثابت و کانون حرارتی متغیر است. سوخت این کوره ها گاز طبیعی، نفت، یا زغال سنگ می باشد.
آجر جوش
در کوره های آجرپزی مخصوصاً کوره های چاهی و یا حلقه ای که آتش آن قابل کنترل نیست ممکن است به قسمتی از کوره که به آتش نزدیک تر است حرارت بیشتری برسد در نیتجه آجر از مرحله خمیری گذشته و ذوب می شود. در این مرحله خاک رس روان گشته و شیشه ای می گردد رنگ اینگونه آجرها متمایل به سبز می باشد، خاصیت مکندگی در این نوع آجرها بسیار کم بوده و در حدود 2 تا3 درصد است آجر جوش نسبت به آجر معمولی تردتر و شکننده تر می باشد و به علت آنکه آب در آن نفوذ نمی کند در مقابل عوامل جوی و اسیدهای آلی از آجر معمولی مقاومتر است، به همین دلیل مصرف آن در فرش کف کانالهای فاضلاب و غیره پیشنهاد می شود. ولی بکاربردن این نوع آجر در دیوارهای حمال مخصوصاً طاق ضربی به هیچوجه پیشنهاد نمی شود.طبقه بندی:
برچسب ها: پختن آجر،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:44 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ساخت این فرآورده رسی هنوز هم به مقدار زیاد مطابق روش های سنتی انجام می شود. البته در نتیجه پیشرفت های تکنولوژی درصد سال اخیردستگاه های مدرنی با کارآیی بسیار بالا ساخته شده است که علاوه بر افزایش تولید، محصول از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد جریان تهیه آجر پنج مرحله عمده را به شرح زیر طی می کند:
 - تهیه و آماده نمودن ماده اولیه
- تهیه گل
- تهیه خشت
- خشک کردن خشت
- پخش آجر
تهیه آجر در تمام مراحل یادشده بالا به دو طریق صنعتی و سنتی( ماشینی و دستی) انجام می شود.واضح است در صورت دقت در روند تهیه مواد اولیه و تولید، محصول به دست آمده به روش صنعتی یا ماشین از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردار خواهد بود.
 
تهیه و آماده نمودن ماده اولیه
ماده اولیه آجر را عمدتاً خاک رس تشکیل می دهد. انواع مختلفی از خاک رس وجود دارد ولی بیشتر از خاک رس آبرفتی برای تهیه آجر استفاده می شود.
 -خاک رس آبرفتی: همانطوری که از نامش پیداست در نزدیکی سطح زمین یافت می شود و بیشتر آجرهای رسی با کمک آن تولید می شوند. میزان خاک رس در گل آجر بسیار اهمیت دارد. خاک رس زیاد گل آجر را توپر می کند ولی موجب ترک خوردن خشت در هنگام خشک شدن می شود.
 - ماسه: که از تأثیر عمل فرسایش هوازدگی بر سنگ های استخوان بندی حاصل می شود در حقیقت استخوان بندی آجر می باشد. در صورت افزایش مقدار آن آجر ترد و پوک می شود و ضمناً دانه های درشت ماسه در گل آجر در هنگام پختن منبسط و موجب ایجاد ترک های ریز در آجر می شوند.
- آهک: در خاک رس و گل آهک وجود دارد. در صورتیکه به صورت دانه ریز، یکنواخت و همگن باشد موجب روشن شدن رنگ آجر می شود و افزایش مقدار آن نقش گدازآور دارد. وجود دانه های درشت آهک در گل آجر پس از پختن آهک زنده تولید می کند. آهک زنده در هنگام استفاده از آجر، آب ملات را به خود می کشد و تولید هیدروکسید آهک یا آهک شفته می  کند، که بسته به خلوص سنگ آهک 25/1 تا 5/3 برابر حجم اولیه را به دست می آورد و موجب ترکیدن آجر می شود. به این پدیده آلوئک آجر می گویند.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: تولید آجر رسی،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:07 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آجرهای رسی بسته به مواد اولیه و نحوه تولید دارای تنوع فراوانی هستند برخی از آنها بعنوان مصالح پرکننده مناسب می باشند و بعضی دیگر به علت جلوه ظاهری و مقاومت جهت نماسازی بکار می روند. بعضی از آجرها بعلت کیفیت مطلوب در نقاطی از ساختمان که در معرض یخبندان قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند و گروهی مناسب برای کف سازی هستند. بنابراین مهندس معمار براساس ویژگی های محل مصرف، آجر رسی بهینه را انتخاب می نماید.
 خواص فیزیکی
بر طبق استاندارد شماره 7 ایران آجرهای مصرفی در نما باید دارای مشخصات زیر باشند:
-         معایب ظاهری: آجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی، شوره زدگی، آلوئک و نظایر آن باشد.
-         ابعاد و اندازه ها: طول و عرض و ضخامت آجرهای مختلف باید مطابق جدول شماره یک باشد.
باید در نظر داشت که رواداری یادشده در مورد آجرنما در هنگام اجرا توسط ماشین مخصوص ساییده و یکنواخت می شود.
-         لبه های آجر:  خط فصل مشترک سطوح آجرها باید مستقیم وزوایای تلاقی آنها قائمه وسطوحشان صال باشد.
-     درآجرهای سوراخ دار: سوراخ ها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و بطور یکنواخت در سطح آن توزیع شده باشند و جمع مساحت آنها باید بین 25 تا 40 درصد سطح آجرها باشد. بعد سوراخ های مربع و قطر سوراخ های دایره ای باید حداکثر به 26 میلیمتر محدود شود ودر صخامت دیواره بین سوراخ و لبه آجر بیش از 15 میلیمتر و فاصله بین دو سوراخ بیش از 10 میلیمتر باشد.
-    وزن مخصوص: هر دو نوع آجر ماشینی دستی نباید از 7/1 و وزن مخصوص فضایی آنها از 3/1 گرم بر سانتی متر مکعب کمتر شود.
-    مقاومت در برابر یخبندان: آجرهای مصرفی در نما باید در برابر یخبندان پایدار باشند و در آزمایش یخ زدگی دچار خرابی ظاهری مانند ورقه ورقه شدن، ترک خوردن و خوردگی نشوند.طبقه بندی:
برچسب ها: مشخصات فنی آجرهای رسی،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 07:07 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 64 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو