ﺳﻨﮓ ﭘﻼك ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺮﻳﺪن ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﻲ، ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ و در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎی‬ ﺳﻨﮓ ﭘﻼك را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺸﻪای، ﻛﻠﻨﮕﻲ، ﭼﻜﺸﻲ، ﺳﺎب ﺧﻮرده و...‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﻨﮓﻫﺎی‬ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻴﺰ اﺗﺎقﻫﺎ، 2 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ و ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، 3 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻛﻒ ﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ﻛﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪ را‬ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮ ﺧﻮردن، ﺗﻴﺸﻪای ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( و 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر‬ ﻣﻲروﻧﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﭘﻼك ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف‬ ﺧﺎص ﻳﺎ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬ ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﭘﻼك، ﺗﻜﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻨﮓ را ﺧﺮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﺧﺖ‬ ﻣﻮزاﺋﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﮓ‬ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ﻳﺎ دوﻏﺎب رﻳﺰی ﺑﻴﻦ درز ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻓﺮشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.‬

طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓ ﭘﻼك‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:33 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آنﻫﺎ ، ﮔﺎﻫﻲ‬ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از آنﺟﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺧﺮم آﺑﺎد، ﺳﻨﻨﺪج و... و ﻳﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و... .‬راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن عبارت اند از :.


ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ ‪
ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻲ
ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻴﺖ - ‪Granite‬‬
ﻣﺮﻣﺮ - ‪Marble‬‬
ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ‬
ﺗﻮف ( ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ )طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:32 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ، ﺳﻨﮓﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از داﻧﻪﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ﺳﺨﺘﻲ و دوام ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻤﻜﻦ‬ اﺳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ، اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﻳﺎ رس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮادی ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻚ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎر و ﻣﻴﻜﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ‬ از ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ‬ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ، ﺣﻨﺎﻳﻲ، ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺴﻲ و ارﻏﻮاﻧﻲ‬ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﺪ ﺟﺬب آب آنﻫﺎ 6 -  5/1% وزن آنﻫﺎﺳﺖ.‬ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ، از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ،‬ ﺑﺎدﺑﺮ و... ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻮار ﺳﺎزی، ﺟﺪول ﺳﺎزی و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻏﻴﺮ آﻫﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.طبقه بندی:
برچسب ها: ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:32 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ، ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ رﺳﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ‬ ( ﻛﻠﺴﻴﺖ ) ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( دوﻟﻮﻣﻴﺖ ) ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﻧﺨﻮدی، ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از‬ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻗﻮاره و ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺻﻴﻘﻠﻲ، ﻛﻠﻨﮕﻲ و ﺗﻴﺸﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮد.‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ را ﺑﺮای ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﻳﻮار، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻛﻒ،‬ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی، ﺳﺘﻮن ﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. وﻟﻲ در ﺧﺎرج از ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از‬ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻳﺎ روی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ﻓﻮری ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:32 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
•    ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ :  ‬اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوﻣﻲ‬ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻗﺮار دارﻧﺪ،‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮای آﻟﻮده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد.‬

•    ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺘﺒﻠﻮر ( ﺗﺮاورﺗﻦ - ‪ : Travertine‬) وﻗﺘﻲ آب ﺣﺎوی ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت‬ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد از ﺧﻮد ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻲﮔﺬارد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق‬ در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم رخ دﻫﺪ، ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از آن ﺗﺮاورﺗﻦ ( اﻳﻦ ﻧﺎم‬ از ﺷﻬﺮ ﺗﺮﻳﻮﻣﻲ واﻗﻊ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻏﺎرﻫﺎ رخ‬ ‫دﻫﺪ، اﺳﺘﺎﻻﻛﺘﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻻﻛﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺗﺮاورﺗﻦ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ( دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﺮه ای ) و ﺑﻠﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و‬ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪای دارد. اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ‬ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﭼﻚ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اش، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ‬ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺗﺮاورﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻮه‬ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻳﺎ دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار‬ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺳﻨﮓ ﺗﺮاورﺗﻦ در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ روﺷﻦ‬ و ﺗﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬
•    ‫ﺳﻨﮓ آﻫﻚ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ‬ ﻣﺎﻧﺪه از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻛﺜﺮاً ﺧﺎك رﻳﺰ ﻧﻴﺰ در‬ تشکیل سنگ آهک استخوانی شرکت می کند به همین دلیل سنگ بریده شده حالت صیقلی ندارد.
•    سنگ آهک ریز بلورین: این سنگ از بلورهایی چنان کوچک تشکیل شده که فقط با بزرگنمایی قابل تشخیص اند. سنگ آهک بلورین و تراورتن صیقل پذیرند به همین دلیل گاه به عنوان مرمر نیز شناخته می شوند.طبقه بندی:
برچسب ها: اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫکی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:31 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
دیوار ها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در حقیقت ، دیوارها محیط اطراف خود را در جهت افقی تقسیم می کنند و سقف ها محیط را در جهت قایم تقسیم می نمایند.
مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد :
مقاومت و پایداری آن در برابر نیروهای وزن خود و بارهایی که قرار است سقف تحمل نماید که عمده ترین آن در بام بار برف می باشد .
مقاومت در برابر آب و هوا : سقف باید به وسیله مصالح عایق مانع از عبور رطوبت به داخل فضا شود .
دوام قطعات و اجزای مختلف تشکیل دهنده سقف در برابر فرسودگی. همچنین مقاومت در برابر گرما و سرما و آتش سوزی از جمله ویژگیهای یک سقف مناسب است .طبقه بندی:
برچسب ها: آشنایی با سقفها و عملکرد آنها،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:31 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

هر سقفی از لحاظ نوع ساخت و عملکرد سازه ای با توجه به شرایط می تواند به طرق مختلفی طراحی و اجرا گردد،که از آن جمله اند :

الف ) سقف طاق ضربی
 ب )سقف چوبی
 ج ) دال ها ( یکطرفه ،
 دوطرفه و تیرچه بلوک
 د ) سقف های کمپوزیت
 ه ) سقف های خرپایی یا فضایی
لازم به ذکر است که سقف های تیرچه بلوک که خود نوعی دال یکطرفه می باشد ، از سه عنصر دال ، تیرچه و بلوک تشکیل یافته که تیرچه ها و بلوک ها خود انواع مختلفی دارند .
بلوک ها که نقش باربری ندارند و فقط خاصیت پرکنندگی دارند انواع مختلفی دارد ازجمله :
بلوک های بتنی
بلوک های سفالی
بلوک های پلاستوفوم
تیرچه ها نیز چند نوع مختلف دارند :
 تیرچه های پیش کشیده
 تیرچه های پس کشیده
 تیرچه های پیش تنیده
طبقه بندی:
برچسب ها: انواع سقف،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:30 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
یكی از اجزای اصلی تشكیل‌دهندة انواع ساختمان‌ها، سقفهای بتنی هستند كه نقش اساسی آنها انتقال نیـروهای قائم و افقی ناشی از وزن مـردة سقف، سربارها و نیروهای با دو زلزله به تیرها و ستونها و دیوارهای بابر است. در ضمن، اتصال كلیه اجزای بابر قائم (ستونها و دیوارها) به یكدیگر، موجب تقویت آنها شده و به این ترتیب، كل ساختمان در مقابل نیروهای وارده، به طور واحد واكنش نشان می‌دهد.
نظر به اینكه سقفها سهم نسبتاً زیادی از قیمت تمام شده ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند. طراحان ساختمان، سیستم‌های متنوعی را به منظور هرچه اقتصادی‌تر كردن آنها، ابداع و اجرا كرده‌اند كه صرفه‌جویی در مصرف بتن و فولاد، كاهش یا حذف قالب‌بندی، بهبود روشهای ساخت و ارتقای كیفیت اجرای محورهای اساسی، كوششهای انجام شده را تشكیل می‌دهند. در زیر، روند اساسی این مراحل پیشرفت به طور مختصر شرح داده می‌شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: انواع سقف‌های بتنی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:29 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
سقف تیرچه و بلوك
سقف تیرچه و بلوك جزء دال های یك طرفه به حساب می آید كه در این نوع سقف برای كاهش بار مرده از بلوك های توخالی بسیار سبك ( مجوف) بتنی یا سفالی برای پر كردن سقف استفاده می شود

كاربرد تیرچه و بلوك در ساختمان
 : تیرچه و بلوك برای پوشش سقف ساختمان های اسكلت آجری و اسكلت فلزی و اسكلت بتن ارمه استفاده می شود.

اما چرا جزء بهترین ها است ؟
1: باعث سبكی سقف می گردد
2: دوام خوب در مقابل آ تش سوزی دارد
3: مقاومت خوبی در مقابل نیروهای افقی مانند باد و زلزله دارد
4: عایق صوتی خوبی است
5: عایق حرارتی در مقابل سرما وگرماست
6: عایق رطوبتی است
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: سقف تیرچه و بلوك،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:28 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نكات مربوط به تیرچه ها
نكته 1: اندازة عرض تیرچه ها 8تا 12 سانتیمتر است.
نكته 2: ضخامت تیرچه ها معمولا 4 سانتیمتر است.
نكته 3: پس ازبتن ریزی تیرچه ها آن را بوسیله ویبراتور خوب ویبره كنیم.
نكته 4: بتن داخل قالب فلزی یا سفالی جهت ساخت تیرچه با عیار 400تا500كیلوگرم سیمان در متر مكعب بتن ریز با مصالح سنگی ریزدانه تهیه شود.
نكته 5:فاصله محوروسط تا محوروسط تیرچه دیگر معمولا 50سانتیمتر شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: نكات مربوط به تیرچه ها،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:26 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگردهای کششی از طریق محاسبه تعیین می شود . در هر صورت ، سطح مقطع میلگرد کششی برای فولاد نرم ، از 0.0025 ، و برای فولاد نیم سخت و سخت ، از 0.0015 برابر سطح مقطع جان تیر نباید کمتر باشد . توصیه می شود قطر میلگرد کششی از 8 میلیمتر کمتر و از 16 میلیمتر بیشتر نباشد. در مورد تیرچه هایی که ضخامت بتن پاشنه آنها 5.5 سانتیمتر یا بیشتر باشد ، می توان حداکثر قطر میلگرد کششی را به 20 میلیمتر افزایش داد. برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا از میلگرد آجدار ، به عنوان عضو کششی استفاده می شود. حداکثر سطح مقطع میلگردهای کششی ، بستگی به نوع فولاد و بتن مصرفی دارد و نباید از مقادیر مندرج در جدول زیر بیشتر باشد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: عضو کششی، حد جاری شدن فولاد،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:25 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:14 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:11 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:07 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:05 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 64 :: ... 8 9 10 11 12 13 14 ...

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic