نام آزمایش : تعیین درصد رطوبت طبییعی خاك
هدف از آزمایش :
هدف از این آزمایش, تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاك نسبت به دانه های خشك(به روش گرم كردن وتوزین) می باشد.
وسایل آزمایش :
 ظروف درب دار ضد خوردگی +نمومه خاك به مقدار مناسب+گرمخانه + ترازو با دقت 0.1 گرم
و1گرم .

تئوری مسأله :
در اكثر آزمایش های مكانیك خاك, لازم است درصد رطوبت خاك تعیین گردد.این آزمایش برای درصد وزنی رطوبت سنگ نیز به كار می رود. البته این آزمایش نمی تواند درصد رطوبت واقعی مصالحی را كه دارای مقدار قابل توجهی كانی های هالوزیت, مونت موریلونیت و گچ است,به دست آورد. همچنین در مصالحی كه آب درون منافذ آنها دارای مقدار زیادی املاح محلول مثل كلرورسدیم(كه در رسوبات دریایی وجود دارد) و یا مواد آلی هستند, درصد رطوبت به دست آمده حقیقی نیست. در موارد فوق الذكر باید روش دیگری اتخاذ شود كه نتایج حاصل متناسب با هدف آزمایش باشد.
در بسیاری از خاكها درصد رطوبت طبیعی یكی از خواص فیزیكی مهم است كه رفتار خاك را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان می كند و بیشتر به صورت حجمی به كار می رود. در خاكهای ریزدانه (چسبنده ) پایداری و مقاومت خاك بستگی به درصد رطوبت آن دارد. در این حال رطوبت طبیعی خاك با نشانه های حد روانی و حد خمیری مقایسه می شود و در نتیجه حالت روانی و سفتی خاك شمخص می شود. آب موجود در خاك را می توان به سه دسته :
1-    ثقلی (Gravitatinal)
2-    مویینه ای(Cappillary)
3-    هیگرو سكوپیك(Hygroscopic)
تقسیم نمود. باید توجه داشت كه در مهندسی ژئو تكنیك, رطوبت خاك, آن قسمت از آب آزاد است كه فضای بین دانه ها را پر می كند و «آب منفذی» یا ثقلی نامیده می شود, نه آنكه در ساختمان كریستالی كانی به كار رفته یا در سطح آن جمع شده است (آب هیگروسكوپ و آب مویینه ای). بنابراین اگر در ساختمان خاك مقدار زیادی آب كریستالی وجود داشته باشد, نباید این آب به عنوان رطوبت خاك به حساب آید. در ضمن لازم است ذكر شود كه اصطلاح ذرات جامد در مهندسی ژئوتكنیك به كانیها یا مواد طبیعی گفته می شود كه در آب غیر محلولند.
رطوبت خاك به صورت درصدی از وزن خشك آن بیان میشود و به صورت زیر تعریف می گردد:
   : وزن آب موجود در خاك.                                                                    
    : وزن حشك خاك.
شرح آزمایش:
1.    وزن ظرف خالی به همراه درب آن را اندازه می گیریم .
2.    نمونه خاك مرطوب را در ظرف مورد نظر قرار می دهیم. وزن ظرف به همراه خاك مرطوب را  اندازه گیری می كنیم.
3.    بعد از وزن كردن ظرف به همراه نمونه مرطوب, در پوش را بر می داریم و نمونه به مدت24ساعت در گرمخانه قرار داده می شودتا خشك شود. زمان خشك شدن نمونه خاك نیز بستگی به نوع مصالح, اندازه دانه ها و ظرفیت گرمخانه دارد. در بسیاری از حالات, مدت زمان18ساعت برای خشك كردن نمونه كافی است. در ضمن دمای مورد نیاز در حدود   می باشد.
4.    هنگامی كه نمونة كاملاً خشك شد, قوطی نمونه را از گرمخانه خارج كرده, سرپوش آن را می گذاریم تا مانع جذب رطوبت هوا توسط نمونه گردد وپس از سرد شدن, قوطی محتوی نمونه را توزین كرده, در برگه گزارش یادداشت می كنیم .
محاسبات:
درصد رطوبت خاك را از رابطه زیر بدست می آید:
  : درصد رطوبت خاك.                                                                 
  : وزن خالی ظرف (g).
  : وزن ظرف + خاك مرطوب (g).
  : وزن ظرف + خاك خشك (g).    طبقه بندی:
برچسب ها: تعیین درصد رطوبت طبییعی خاك،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 07:01 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
رفتار مهندسی توده سنگ به عوامل مختلفی از جمله ویژگیهای ذاتی سنگ، ناپیوستگیها و وضیعت آب زیرزمینی بستگی دارد. تعیین دقیق این عوامل به منظور طبقه بندی توده سنگ ضروری است.  روش های مختلف طبقه بندی توده سنگ به طوری كه گویای حداكثر ویژگی های توده سنگ باشد توسط دانشمندان مختلف ارائه شده است.
 كه می توان به طبقه بندی تك پارامتری توده سنگ با استفاده از شاخص كیفیت سنگ (RQD) و یا مقاومت تك محوری آن و طبقه بندی های چند پارامتری مانند طبقه بندی براساس ساختار سنگ، (RSR) طبقه بندی ژئومكانیكی یا امتیاز بندی توده سنگ كه توسط بنیاویسكی (1976) ارائه شده است، اشاره نمود.  همچنین طبقه بندیQ براساس شاخص كیفیت توده سنگ كه توسط بارتون و همكاران برمبنای ارزیابی تعداد زیادی حفرات زیرزمینی ارائه شده كه به عنوان شاخص Q معروف است .این رده بندی را می توان برای طراحی سیستم نگهداری تونل ها بكار گرفت.
در مورد تونل خداآفرین دو روش طبقه بندیRMR  و Q مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد800+17 مقطع تونل در زون 2 قرار دارد. امتیاز این سنگ بین 22-27 بوده و در رده سنگهای ضعیف قرار می گیرد. در کیلومتر 400+18 مقطع خروجی تونل قرار دارد که باز هم در توده سنگ ضعیف با امتیاز پایین واقع شده است. در کیلومتر 180+18 مقطع تونل در زون 6 با توده سنگ ضعیف  و سر بار زیاد قرار گرفته است. در کیلومتر 240+18 مقطع تونل در زون 7 با توده سنگ ضعیفتر از زون 6 و سربار نسبتاً زیاد واقع شده است. در جدول (3) مقادیر RQD و RMR در تونل خداآفرین مشخص است
طبقه بندی:
برچسب ها: پارامترهای ژئومکانیکی سنگ ها،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:56 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

*داود صالحی1، علی علیزاده2، فیروز رضی زاده3، محمد کشاورز4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه آزاد اهر-salehidavood407@yahoo.com
2- کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی- عضو باشگاه پژوهشگران جوان- alizadeh_ali64@yahoo.com
3- استاد یار گروه زمین شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- fbrazizadeh@yahoo.com
3- استاد یار گروه زمین شناسی – دانشگاه پیام نور زنجان- mkeshavarz@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چكیده :

در این مقاله نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی تونل خداآفرین واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان کلیبر  ارائه شده است. تونل خداآفرین به طول 700 متر و قطر 6/4 متر در جاده اصلاندوز- جلفا با حفر ترانشه¬های کم عمق و نیمه عمیق از منطقه عبور داده می شود. محور تونل با زاویه 275 درجه در امتداد جغرافیائی شمال غرب-جنوب شرق قرار می گیرد. حداکثر عمق محور از سطح زمین140 متر و حداقل آن در بخش میانی 80 متر است.  با انجام حفاری تونل به روش انفجاری، ویژگی های مربوط به سنگ شناسی مسیر تونل، سیستم ناپیوستگی ها و شرایط آب زیرزمینی در هر مرحله حفاری تونل برداشت شده است. جنس سنگ های مسیر تونل سنگ آهک مارنی، ماسه سنگ¬های دوران کرتاسه است. روی آنها سنگهای رسوبی دوران ائوسن- الیگوسن- میوسن –پلیوسن و کواترنری قرار دارند. در منطقه مورد نظر سنگ¬های آذرین در سطح زمین گسترش چندان ندارند. ولی سنگهای ولکانیکی زیر دریایی بصورت بین لایه ای در سنگ¬های آهکی کرتاسه، در رسوبات پالئوسن بصورت آذر آواری و گدازه های آتشفشانی در ائوسن وجود دارند.سنگ آذرین در محدوده تونل و حول حوش آن مشاهده نمی شود.
زاویه شیب لایه ها ملایم و عمدتاً حدود 40 درجه می باشد ولی در برخی نقاط شیب قائم نیز در لایه¬ها مشاهده شده است. سنگ های مسیر تونل به دو روش. RMR، Q طبقه بندی شده كه در طبقه بندی RMR سنگ ها در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف قرار می گیرند. از نظر طولی حدود 173 متر طول محور تونل در سمت دهانه¬های تونل پایداری ضعیف حدود 199 متر پایداری متوسط- حدود 193 متر پایداری نسبتاً خوب و حدود  135 متر پایداری خوب دارد.
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: تونل خداآفرین، سیستم ناپیوستگی، طبقه بندی مهندسی سنگ، سیستم نگهداری، مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری تونل خداآفرین،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:56 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
- در منطقه مورد مطالعه و حول حوش آن گسل قابل توجه دیده نمی شود ولی در فاصله 7 کیلومتری جنوب غربی خداآفرین و در بخشهای جنوبی ترآن تعداد گسل اصلی در امتداد شمالشرق-جنوبغرب به موازات محور چین خوردگی  ها و در بخش جنوبی آن در جهت شرق و غرب تشکیل یافت هاست.
- اکثر چین خوردگی های منطقه ساختار منظم و ساده دارند و در داخل آنها چین های فرعی و یا فشرده مشاهده نمی شود. زاویه شیب لایه ها ملایم و عمدتاً حدود 40 درجه می باشد ولی در برخی نقاط شیب های قائم نیز در لایه ها مشاهده شده است.
- براساس نقشه زمین شناسی، محور تونل در داخل سنگ های دوران الیگوسن-میوسن که از سنگ-های تخریبی دانه متوسط و دانه ریز تخریبی تشکیل یافته ، قرار می گیرد.
- با بررسی های به عمل آمده مشخص گردیدکه امتداد لایه ها در جهت شمالشرق-جنوبغرب و در امتداد درزه های اصلی عمدتاً در جهت شمالغرب-جنوب شرق است. یعنی درزه های اصلی و لایه ها یکدیگر را عمدتاً بطور مایل و یا با زاویه نسبتاً تند قطع می کنند. از سوی دیگر محور تونل نیز درزه ها و لایه ها را بطور مایل قطع می نماید.
- در ارتباط با پایداری جدار داخل تونل درزه هائی که در امتدادNW-SE  قرار دارند نسبتاً مطلوب است. ولی عملکرد درزه هائی که در امتداد NE-SW بوجود آمده اند و بخصوص درزه هائی که امتداد آنها در جهت E-W و تا حدودی در امتداد محور قرار گرفته در ارتباط با پایداری چندان مطلوب نمی باشند.
- براساس تقسیم بندی پایداری سنگ های طول محور تونل از نظر طولی حدود 173 متر طول محور تونل در سمت دهانه های تونل پایداری ضعیف حدود 199 متر پایداری متوسط- حدود 193 متر پایداری نسبتاً خوب و حدود 135 متر پایداری خوب دارند.طبقه بندی:
برچسب ها: نتیجه گیری محور تونل،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:55 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد
    علی كیانی فر  و  سید محمد جوادی
چكیده در این پژوهش اثر منحنی پره بر ضریب توان روتور ساونیوس، با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش در تونل باد مورد مطالعه قرار گرفته است. 6 روتور با ابعاد یکسان و منحنی پره مختلف  ساخته شده و با قرار داده شدن در تونل، اثر منحنی پره و عدد رینولدز جریان (سرعت باد) بر ضریب توان آنها بررسی شده است. همچنین با شبیه سازی عددی جریان اطراف روتورهای ساکن (با 5 منحنی نیم دایره یکسان با فاصله گپ مختلف) و محاسبه گشتاور اعمالی از طرف هوا (با استفاده از توزیع فشار روی سطح پره)، اثر سرعت باد و منحنی پره‌ بر  گشتاور مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند با توجه به اختلاف ضریب پسای پره‌های مختلف در برابر جریان باد، منحنی پره بر ضریب توان و گشتاور روتورها مؤثر می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهند روتورهای II و VIدر یک دوران کامل روتور از ضریب توان و گشتاور بالاتری نسبت به سایر روتورها برخوردارند.
واژه های كلیدی :  روتور ساونیوس، ضریب توان،  نسبت سرعت نوك پره،  منحنی پره.
آزمایش در تونل باد


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
برای حل معادلات حاکم بر فاز گاز، باید ابتدا با استفاده از روش های موجود معادلات دیفرانسیل حاكم به معادلات جبری تبدیل شود. در این مطالعه از روش حجم های محدود برای نوشتن معادلات جبری و از الگوریتم سیمپل (Simple) برای حل دستگاه معادلات حاصل، استفاده شده است. جداسازی معادلات بقا در حالت پایدار برای متغیر   از فرم انتگرالی معادلات که در زیر آورده شده است، به دست می‏آید[7]:

V حجم کنترل مورد نظر، v بردار سرعت،  ترم پخش متغیر   می‏باشد .این معادله برای هر حجم کنترل یا هر شبکه در ناحیه محاسباتی به کار برده می‏شود و برای یک شبکه دو بعدی به صورت زیر در می‏آید[7]:تونل

ادامه مطلب

طبقه بندی:

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
در این پژوهش ازمدل مشهور k- برای مدلسازی ترم های تنش رینولدز در معادلات مومنتوم استفاده شده است. در این مدل، هر کدام از ترم های انرژی جنبشی اغتشاش و نرخ اتلاف آن، از حل یک معادله دیفرانسیل مجزا محاسبه می‏گردند. این معادلات عبارتند از:

که در آن  Gkتولید انرژی اغتشاش وابسته به گرادیان سرعت متوسط،Gb تولید انرژی جنبشی اغتشاش مربوط به شناوری است که در اینجا به دلیل عدم وجود گرادیان دما، صفر در نظر گرفته می‏شود.

همچنین YMمربوط به جریان های قابل تراکم با عدد ماخ بالا ‏بوده که در اینجا صفر منظور می‌شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: مدل اغتشاشات و حل عددی جریان هوا،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
جذب آب و جذب مویین بتن های كفی مشابه بتن های معمولی و قابل قبول بوده است در صورتیكه از كف مناسب در تهیه این نوع بتن استفاده شود حتی عملكرد بتن كفی با جرم حجمی 800 كیلوگرم بر متر مكعب مشابه بتن معمولی با نسبت آب به سیمان مشابه می باشد.

جمع شدگی ناشی از خشك شدن بتنهای كفی در ایران نسبتاً زیاد است كه نمونه های تولیدی در بعضی از شرکت ها این موضوع را با استفاده از نوع خاصی از مواد كفزا  همراه با مواد تثبیت كننده و كاهش دهنده جمع شدگی مرتفع نموده است.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: نتایج مطالعه بر روی بتن كفی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:45 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
نصب بتن اسفنجی شامل 4 اساسی است:
1)مخلوط کردن
2)جاگذاری کردن
3)تراکم و فشردگی
4)عمل اوردن بتن
بوجود اوردن قرار دادن و عمل اوردن بتن اسفنجی همه جای به اینکه در یک کارخانه زیر شرایط یکسان انجام شوند در محل کار (پای کار) انجام می شوند
اگر چه بتن اسفنجی می تواند توسط همان تهیه کننده های بتن تو پر تهیه شده و توسط همان کامیونهای بتن تو پر تحویل داده شود اما این ویژگیهای فیزیکی منحصر به فردش است که نیاز به یک پیمانکار با تجربه تخصصی دارد . همچنین تفاوتهای ساختاری ما بین بتن اسفنجی و بتن غیر قابل نفوذ نصب متفاوت ان  را نیازمند است.
به هر حال کیفیت و عملکرد بتن اسفنجی بستگی به میزان اشنایی و عملکرد نسب کننده وخاصیت ضربه های ساختاری دارد  این نوع بتن به دلیل مقاومت  نسبتا پایین 400psiالی 4000psiاست اساس مشخص شده و پذیرفته شده ای برای مفاومت بالا نیست و مثله مهمتر در موفقیت یک روسازی بتن اسفنجی مقدر پوکی ان است البته بایدبدانیم که زیر سازی این بتن و زمین زیرینش نباید کاملا غیر قابل نفوذ باشد و باید حداقل انکی خاک وزیر سازه ان نفوذ پذیری داشت باشد در منهطق مناسه ای هم بت اسفنجی  مستقیما بالای ماسه گذاشته می شود همچنین باید به این موضوع اشاره کرد کعه یخ زدن اب در این بتن مشکلی ایجاد نمی کند زیرا ازمایشهایی صورت رفته که در ان بتن اسفنجی را به مدت بیش از 15 سال در اب وهوای سرد گذاشته واب باران و برف پس از ورود به داخل بتن یخ میزند کاربرد موفق بتن اسفنجی در این مناطق این مثله را حل نموده ومشکلی ر در به کار بردن این بتن در این مناطق وجود نداردطبقه بندی:
برچسب ها: نصب بتن اسفنجی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
مواد افزودنی که در بتن اسفجی به کار می روند عبارتند از : رقیق کننده های سیمان  خاکستر بادی و پوزولان طبیعی روباره وبخار سیلیس
حال به برخی از انه که نقش بسیار مهمی در ساختار بتن دارند و می توانند به جای سمان مورد استفاده قرار گی رند که در ایران از انها به ندرت استفاده می شود اشاره میکنیم در واقع این مواد بر عملکرد زمان گیرش میزان افزایش مقاومت تخلخل نفوذ پذیری و غیره در بت تاثیر می گذارند در یک کلام کلید عملکرد بالای بتن در استفاده از موا  افزودنی است از ان جمله می خواهیم به گاز سیلیس خاکستر بادی و روباره که همگی دوام بتن را به وسیله کم کردن نفوذ پذیری و شکاف افایش می دهتد اشاره کنیمطبقه بندی:
برچسب ها: نقش مواد افزودنی (مواد دارای خواص سیمانی ) در بتن اسفنجی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
شرح:

روشهای اصلی ساختن تسهیلات در شکلهای ذیل نشان داده شده اند. این روشها به شرح زیرند:
1-    نیروی کار ساختمانی کارفرما (انجام کار توسط خود کارفرما)
2-    مدیریت کار ساختمانی توسط کارفرما
الف) استخدام اعضای خود سازمان برای انجام کار (امانی)
ب) انجام کار توسط پیمانکار های جزء
3-    انجام کار ساختمانی توسط پیمانکار عام.
4-    قرار داد کار ساختمانی از طراحی تا اجرا یا قرار داد طرح- ساخت (کلید رد دست).
5-    مدیریت حرفه ای کار ساختمانی
بسیاری از سازمانهای صنعتی بزورگ، و شماری از ادارات دولتی، خودشان نیروی کار ساختمانی در اختیار دارند. از این نیروها، در درجه اول، برای انجام تعمیرات، نگهداری، و کارهای تعویضی استفاده می شود. اما چنین نیروهایی معمولاً صلاحیت و توانایی اجاری پروژه های ساختمانی جدید را نیز دارند(شکل1). کارفرما ها غالباً، از کارکنان ساختمانی خود برای مدیریت کار ساخمانی جدیدشان استفاده می کنند(شکل 2).
این نیروی کار ممکن است کارکنان باشند که کارفرما آنها را مستیماً استخدام می کند و یا ممکن است که خود کارفرما به صورت پیمانکاری عام عمل کرده و با پیمانکار تخصصی قراردادهای فرعی امضاء کند.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: چگونگی انجام کارهای ساختمانی،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:37 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ
ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ از ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده ﮔﺮدد. آﻣﺎده‬ ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻗﻮاره ﻛﺮدن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:‬ ﻛﺎر ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺨﻴﻢ و ﻟﻮﺣﻪ( و ﺧﺮد ﺷﺪه. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻛﺎر ﺷﺪه‬ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺒﺎﻳﺪ از 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ‬ ﻻﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از 8 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﺲ از‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ از ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:‬

روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬

‫1. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﺑﺮش اﻟﻤﺎﺳﻪ      ‫2. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ مته      ‫3. روش اﻧﻔﺠﺎری‬
‫اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻠﻮك ﺳﻨﮓ )ﻛﻮپ(، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه‬ ﻣﻌﺪن دارد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭼﻨﺪ روش ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.‬ ﺳﻨﮓ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻌﺪن را ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ‬ و روشهای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:36 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارای ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮد‬ و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ 5‬ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ و در‬ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﻳﻮار ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮهای ﻛﻪ در دﻳﻮار‬ ‫ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود، ﻗﻄﺮی در ﺣﺪود 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارد.‬طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪای،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:35 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ

‫ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ در روش اﻧﻔﺠﺎری اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگﺗﺮ‬ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه‬ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. از اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای‬ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻲ و دﻳﻮار ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬

‫اﻳﻦ ﺳﻨﮓ از ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺸﻪ ﻛﺎری اﺑﻌﺎد‬ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره ﺑﺮای دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ،‬ ﺟﺪول ﺳﺎزی و ﻛﻒ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.طبقه بندی:
برچسب ها: ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻻﺷﻪ و ﺳﻨﮓ ﻗﻮاره‬،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:35 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون )

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮد: اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻧﻤﺎی آن ( ﺳﻄﻮح ﻣﻼت ﺧﻮر ) ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺸﺖ آن ﺑﺪون ﺗﺮاش ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاش ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺗﺮاش‬ ﮔﻮﻳﻨﺪ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﻮد، ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاش ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻫﺮ دو‬ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻤﺎی ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﺸﻪای ﻳﺎ ﻛﻠﻨﮕﻲ در ﻣﻲآورﻧﺪ. ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺷﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، ﺳﻨﮓ اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.‬ ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﺑﺮ را در دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرﺑﺮ، ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزی، ﭘﻞ ﺳﺎزی، ﺟﺪول‬ ﺳﺎزی، ﺳﻨﮓ ﻓﺮش و ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ و‬ ‫ﺑﺎدﺑﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، اﺟﺮای ﻗﻮسﻫﺎی ﺳﻨﮕﻲ در ﭘﻞﻫﺎ و درﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ.‬

ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪

‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای، ﺳﻨﮓ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﺗﺎ دور وﺟﻪ ﻧﻤﺎی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻲﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ را ﺗﻴﺸﻪداری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬طبقه بندی:
برچسب ها: سنگ بادبر ( رگه ای یا مالون ) - ﺳﻨﮓ ﺑﺎدﻛﻮﺑﻪای‪،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:34 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 64 :: ... 7 8 9 10 11 12 13 ...

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic